Oferta educativa | La Institució Familiar d'Educació
imatge de capçalera

Oferta educativa

 Una bona preparació acadèmica és indispensable per preparar amb garanties el seu futur.

El projecte curricular de les nostres escoles vol garantir que cada alumne pugui establir línies de relació
entre els aprenentatges que realitza en les diferents disciplines escolars i el bagatge cultural amb què finalitzarà els seus estudis.


Llar

Llar

Seguint els quatre grans reptes que Aude! ens presenta, hem construït entorns d’aprenentatge suficientment amplis perquè el descobriment i la curiositat convisquin en harmonia amb el rigor d’una educació seriosament plantejada, una educació que els permeti recórrer, sense pressa, el seu camí per aprendre, utilitzar els seus sentits, les emocions, les habilitats socials i els valors. El mètode pedagògic en l’etapa d’Educació Infantil se sustenta en quatre pilars fonamentals:

  • Un model per imitar: oferim als més petits estímuls, coneixements i situacions perquè puguin aprendre a partir de l’observació i la imitació del model que se’ls presenti. 
  • Oportunitats per posar-ho en pràctica: repetir, practicar i assajar són tres activitats fonamentals en aquest procés d’aprenentatge.
  • Un entorn que estimuli: pensat per formar un entorn segur, estimulant, atractiu, emocionant, socialment enriquidor i familiarment coherent.
  • Reconeixement positiu: el clima d’optimisme i de confiança per reforçar els aspectes positius. Animar, felicitar i motivar l’alumne perquè consolidi l’autoestima.
PROJECTES

Parvulari

Parvulari

Per poder abordar amb profunditat cadascun dels àmbits de desenvolupament i coneixement i seguint les directrius del pla estratègic Aude!, hem desenvolupat diversos programes específics que s’inicien a Educació Infantil i tenen continuïtat posteriorment en les etapes següents i que són, sempre, un mapa guia dels projectes desenvolupats a les nostres escoles: 

  • Creativitat:  Consisteix a oferir als nostres alumnes un entorn propici perquè puguin abordar qualsevol circumstància de manera creativa i autònoma.
  • Cooperació: permet un canvi d’organització, d’activitats i dinàmica de classe que afavoreix el procés d’aprenentatge de cadascun dels alumnes en tots els àmbits de la formació humana.
  • Plurilingüisme: els nostres alumnes aprenen a comunicar-se, créixer, relacionar-se, compartir i intercanviar fent ús vehicular de les llengües catalana, castellana i anglesa.
  • Valors: treballem per desenvolupar i compartir valors com l’amistat, la solidaritat, la companyonia o la voluntat.
PROJECTES

Primària

Treballem per donar continuïtat als projectes iniciats en l’etapa d’Infantil perquè, assumint noves competències i coneixements, els nostres alumnes segueixin creixent acadèmicament i humanament.

La finalitat de l’educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges.

Hem de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.


PROJECTES

Secundària

La posada en pràctica de les competències adquirides i el descobriment dels propis talents. Dos factors clau d’aquesta etapa en la qual els nostres alumnes inicien el seu camí cap al món universitari.

L’etapa de l’educació secundària obligatòria proporciona a tots els nois i noies una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i la comprensió oral, l’escriptura, el càlcul i la resolució de problemes de la vida quotidiana. També contribueix a educar per a la igualtat de drets i oportunitats, l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural. 

L’educació secundària obligatòria garanteix la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i noies que cursen aquesta etapa.

PROJECTES

Batxillerat

En els últims anys a l’escola volem que els nostres alumnes, a partir de la feina ben feta i l’esforç en equip, aconsegueixin tot el seu potencial de manera que puguin escollir amb plena llibertat el seu futur professional.

A la Institució tenim clar que els pares confieu en nosaltres perquè, per sobre de tot, els vostres fills arribin a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents, capaços de transformar a millor el món en el qual vivim amb la seva tasca professional.

Així, volem ajudar els alumnes durant l’última etapa a l’escola, acompanyar els grans de l’escola en l’elecció dels seus estudis, del seu futur. 


PROJECTES

Atenció a la Diversitat

Atenció a la Diversitat


Un dels reptes amb què es troben actualment els centres educatius i els docents és la necessitat  d’atendre la diversitat a l’aula i les diferents capacitats i interessos del seu alumnat.

A la Institució treballem per ser capaços d'entendre la diversitat i donar-li una resposta educativa, també diversa, que permeti treure el màxim de cada alumne.


MÉS INFORMACIÓ

Plurilingüisme

Plurilingüisme

L'anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida diària. Per això, a les escoles de la Institució, hem deixat de veure l'anglès com una assignatura per establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l'escola, en altres assignatures, presentacions, conferències...

Inspirar i involucrar, aquestes són les màximes pedagògiques del departament d'anglès de la Institució . Suscitar en els nostres alumnes el desig i la inquietud d'aprendre una llengua estrangera i animar-los a ser els principals protagonistes del seu aprenentatge; tot això a través d'una immersió lingüística total concretada en assignatures en anglès (CLIL), oratòria i interpretació, classes de conversa, estades a l'estranger, intercanvis i exàmens oficials entre d'altres. 

A més, els nostres centres ofereixen l'oportunitat d'aprendre un segon idioma estranger com l'alemany, el francès o el xinès. 

MÉS INFORMACIÓ
Oferta educativa
Portal d'admissions

Si en vols més informació, concerta una entrevista o visita les nostres escoles. 
Trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a la Institució?
Envia'ns el teu CV