Canal de denúncies
imatge de capçalera

Canal intern de denúncies

La col·laboració de tots els integrants de l'organització resulta indispensable per a l'eficàcia de les normes i del seu compliment. Aquesta col·laboració es manifesta no només en el correcte compliment personal de les obligacions que corresponen a cadascú, sinó que també s'estén al compromís col·lectiu amb el bon funcionament dels processos interns.

Per aquest fet, i tenint en compte les disposicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, la present política estableix la regulació del funcionament d'un Canal Intern d'Informació, a través del qual els empleats i col·laboradors de la Institució podran comunicar al personal responsable aquelles irregularitats de major o menor gravetat, particularment quan aquestes irregularitats generin un risc de comissió delictiva.


NOTIFICACIONS

CONSULTA

CONFIDENCIALITAT
Vols comunicar una irregularitat dins de l’organització?
Vols comunicar una irregularitat dins de l’organització?
Consulta el dossier amb la Política de Gestió del Canal Intern d’Informació.
Veure dossier
La Institució es compromet a tractar les dades de caràcter personal de forma absolutament confidencial.
La comunicació de qualsevol consulta o informació es canalitzarà per a qualsevol de les següents vies:

També es podrà sol·licitar una reunió presencial amb la persona encarregada de la tramitació de les informacions, a través de qualsevol de les vies indicades.

La present política s’aplica a:

  • Les persones que tinguin la condició de treballadors de la Institució.
  • Els autònoms que tinguin relació amb la Institució.
  • Els accionistes i persones que pertanyen a l’òrgan d’administració, direcció o supervisió, inclosos els membres no executius.
  • Qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors que es relacionin amb la Institució.
  • Assumpte de la mateixa.
  • Breu descripció dels fets.
  • Documentació aportada en relació a la denúncia.
  • Acceptació de les condicions legals.

Les dades que es proporcionin a través del Canal Intern d'Informació seran tractades per la Institució per a la gestió de la comunicació rebuda al Canal Intern d'Informació, així com per a la realització de de les investigacions que siguin necessàries per a determinar la comissió de la infracció. L'accés a la informació s'ajustarà al que s'estableix en aquest procediment i a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

La Institució es compromet a tractar, en tot moment, les dades de caràcter personal rebudes a través del Canal Intern d'Informació, de forma absolutament confidencial i d'acord amb les finalitats previstes en aquest procediment, adoptant les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, i complint el que es disposa en la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries per al coneixement i recerca de les accions o omissions procedint-se, si escau, a la seva immediata supressió. Així mateix, se suprimiran totes aquelles dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes que no estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació de la llei.

Si la informació rebuda contingués dades personals incloses dins de les categories especials de dades, es procedirà a la seva supressió immediata, sense que es procedeixi al registre i tractament de les dades (Article 32 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).

Consultors legals externs: equip d'advocats externs de la Institució que s'encarreguen de la Gestió del Canal Intern d'Informació mitjançant la primera recepció i anàlisi de les informacions i consultes rebudes amb les garanties adequades de respecte de la independència, la confidencialitat, la protecció de dades i el secret de les comunicacions. Després de la conclusió i filtrat preliminar, informen directament el Responsable del Sistema Intern d'Informació.

Responsable del Sistema: és el responsable de la gestió del Canal Intern d'Informació de la Institució així com de la tramitació diligent de les disposicions contingudes en aquest procediment.

Informant: persona que informa sobre un risc o incompliment de les disposicions del marc normatiu de la Institució i de les disposicions legals.

Persona afectada: Treballador o col·laborador al qual, d'acord amb el que es preveu en aquest procediment, se li atribueix la comissió d'un o diversos incompliments de les disposicions del marc normatiu de la Institució o de les disposicions legals.

El present document té com a objectiu establir el sistema intern d'informació, de gestió, investigació i resposta de qualsevol comunicació realitzada per l'informant, i vinculada a:

- Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, totes, s’entendran totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin pèrdua econòmica per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

- Accions o omissions que puguin ser contràries als procediments o normatives internes de l'entitat vinculades a l'acompliment ètic de les funcions professionals.

- Accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, tenint en compte les particularitats assenyalades a l'article 2.1 a) de la Llei 2/2023.

A aquest àmbit material d'aplicació se’l podrà anomenar “marc normatiu” de manera d'abreujada.

No seran admeses totes aquelles comunicacions que:

1. Tinguin pocs indicis de versemblança.

2. Comuniquin una conducta que no constitueixi la comissió d’un acte contrari al marc normatiu.

3. La comunicació estigui mancada de fonament o hi hagi indicis racionals d’haver-se obtingut mitjançant la comissió d’un delicte.

4. La comunicació no contingui informació nova sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual han conclòs els corresponents procediments, a no ser que es donin noves circumstàncies de fet o de dret que justifiquin un seguiment diferent.

5. El seu tractament estigui expressament previst en la normativa interna de l'organització per a ser gestionat per un altre òrgan de la Institució o per un altre canal de comunicació.