Codi ètic | La Institució Familiar d'Educació
imatge de capçalera

Convivència


Organització i funcionament

Organització i funcionament

Des de la Institució, entenem que la reputació de la nostra organització i la generació de confiança amb les persones a ella vinculada (Consell d'Administració, Direcció general, treballadors, proveïdors i famílies que confien en nosaltres), depenen de les nostres conductes en qualsevol tasca o activitat realitzada en el si de la nostra entitat, seguint els principis ètics i de responsabilitat social de general acceptació.

En aquest sentit, a la Institució existeix el més ferm compromís amb la gestió responsable i diligent de la nostra entitat, unit a una clara vocació de compartir amb el nostre entorn el “què fem” i el “com ho fem”.

MÉS INFORMACIÓ

Entorn laboral segur

Entorn laboral segur

Institució Familiar d’Educació, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 901/2020 de 13 d’octubre, va constituir juntament amb la representació legal dels treballadors i les treballadores, una Comissió negociadora, que a 10 de gener de 2023 va aprovar el Pla d’igualtat d’empresa.

Un dels objectius establerts pel mateix és donar difusió als Protocols d’assetjament moral, sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral de la Institució.

A través del desenvolupament d'uns protocols per a la prevenció de l'assetjament moral, sexual i l'assetjament per raó de sexe, la Institució deixa expressa constància de la seva intenció d'adoptar, en el marc de les seves responsabilitats, quantes mesures siguin necessàries per impulsar un ambient de treball lliure d'assetjament, no permetent ni consentint conductes d'aquesta naturalesa.

Que en el marc laboral s'aconsegueixi un clima positiu i saludable és una responsabilitat de tota la comunitat educativa que forma part de la Institució, per això s'expressa el compromís de la direcció de la Institució, de les persones que componen la representació legal dels treballadors i les treballadores, i del conjunt de la plantilla de treballar per aconseguir un entorn lliure de qualsevol actuació o comportament, que directa o indirectament suposi una discriminació en l'entorn laboral.

És per tot plegat que a la Institució són d’aplicació els presents protocols que desenvolupen el marc legislatiu esmentat.

Codi Ètic

El present Codi Ètic afecta a tots els professionals que desenvolupin les seves funcions a La INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. exposant-se en el mateix, els principis ètics i legals que s'assumeixen per l'entitat, així com els compromisos de bona praxi i transparència que obliguin a tots els interlocutors que col·laborin amb La INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. A més, La INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. requereix que totes les empreses externes, proveïdors i subcontractades adoptin una conducta conforme amb els principis generals similars al Codi Ètic.

BÚSTIA ÈTICA
 
CODI ÈTIC

COMITÈ D'ÈTICA
INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. ha creat una Bústia d’Ètica Corporativa com a canal transparent per a comunicar qualsevol conducta que pugui implicar la comissió d’alguna irregularitat o acte contrari a les normes d’actuació del Codi Ètic. Aquestes comunicacions atendran sempre als criteris de veracitat i proporcionalitat, no podent ser utilitzada la Bústia d’Ètica Corporativa amb finalitats diferents d’aquells que persegueixin el compliment de les normes del Codi Ètic. Aquesta bústia és d'ús exclusiu per als empleats de la nostra entitat. Qualsevol empleat es pot adreçar a la Bústia d’Ètica Corporativa de l’Oficina de Control Intern.Per a la resta de membres de la nostra comunitat educativa, hem habilitat la Bústia de Suggeriments o Reclamacions.     
                                                                                                                      Enviar mail
INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. ha creat una Bústia d’Ètica Corporativa com a canal transparent per a comunicar qualsevol conducta que pugui implicar la comissió d’alguna irregularitat o acte contrari a les normes d’actuació del Codi Ètic. Aquestes comunicacions atendran sempre als criteris de veracitat i proporcionalitat, no podent ser utilitzada la Bústia d’Ètica Corporativa amb finalitats diferents d’aquells que persegueixin el compliment de les normes del Codi Ètic.
Enviar mail
El Codi Ètic recull el compromís de la INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. amb els principis de l'ètica empresarial i la transparència en tots els àmbits d'actuació, establint un conjunt de principis i pautes de conducta dirigits a garantir el comportament ètic i responsable de tots els professionals en el desenvolupament de la seva activitat.

Veure codi ètic

Per vetllar pel compliment del Codi Ètic, s’ha creat el Comitè d’Ètica. Aquest comitè impulsarà mesures de prevenció d’actuacions contràries als valors de bona governança, les normes i els principis de conducta. El Comitè d'Etica de la INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. és l'òrgan de supervisió i control, que valida i aprova les polítiques de seguretat.