Equip docent| La Institució Familiar d'Educació
imatge de capçalera

Equip

Tenim l’experiència i la dedicació d’un gran equip de professionals que afronten els nous reptes de l’educació amb il·lusió, 
tot adaptant-se a les noves necessitats per oferir una educació de qualitat.

La professionalitat i la confiança mútua entre tots els que formen la Institució, així com la resta de valors que caracteritzen la nostra tasca educativa,
són el fonament del nostre govern i punt d'inici per a complir la nostra missió.

Consell d'Administració
És el màxim òrgan de govern i representació de la Institució, del qual depenen tots els òrgans col·legiats que dirigeixen el dia a dia de l’entitat. El Consell d’Administració és el responsable d’impulsar les línies estratègiques de la Institució i d’establir les directrius adients per a la gestió efectiva i adequada dels recursos humans i econòmics que garanteixin la viabilitat i sostenibilitat de la Institució. Del Consell d’Administració depenen els següents departaments: Pedagògic, Econòmic i financer, Jurídic, Selecció de Personal, Comunicació, noves Tecnologies, Serveis Generals Arquitectura i Manteniment.
Comité Executiu
És l’organisme que s’encarrega de la dirección general de la Institució. Entre les seves funcions destaquen la gestió i administració del dia a dia de l’entitat per garantir el seu correcte funcionament. Del Comité Executiu depenen els consells de direcció dels centres educatius i els departaments generals: Pedagògic, Econòmic i financer, Jurídic, Selecció de Personal, Comunicació, Tecnologies, Internacional, Alumni, Centre d’Estudis i Serveis Generals d’Arquitectura i Manteniment. Formen part del Comité:

Joaquín Juan Torres

Director general

Conchita Berjano

Directora de Centres Educatius

Ramón Ladero

Director Econòmic Financer

Gregorio Romera

Director de Centres Educatius

Sandra Camps

Directora del Centre de Serveis Compartits

José Manuel López

Director de Tecnologia i Noves Oportunitats de Negoci

Àrea Econòmico-Financera
El seu objectiu és vetllar per la viabilitat econòmica de la Institució Familiar d’Educació. Dóna suport als col·legis i es fa càrrec de la planificació financera i de les tasques administratives. La seva missió és la de poder garantir els recursos que permetin dur a terme l’activitat dels centres.

Ana Carroggio

Cap d'administració

Maria Doria

Olga Encuentra

Ester Grau

Ninon Font

Ramon Bujaldon

Lluís Comes

Mercè Grau

José María Martínez-Pujalte

Àrea de Comunicació
La seva responsabilitat és gestionar de manera eficaç i positiva la informació a través dels canals més adequats per a cada circumstància i donar a conèixer els trets més importants del desenvolupament intern i extern de l’entitat. S’encarrega de dissenyar, planificar i coordinar estratègies de promoció, imatge i comunicació dels col·legis.

Alberto Cortés

Director

Javier Montañés

Social Media

Bárbara Sedó

Comunicació

Pablo Canela

Imatge

Isaac Ciller

Branding

Àrea Pedagògica - Aude!
El projecte estratègic docent, en l’actualitat Aude! Atreveix-te a somiar!, assegura una educació de qualitat en els col·legis, basada en l’excel·lència acadèmica i en l’atenció personalitzada, amb la finalitat d’optimitzar els resultats educatius de cadascun dels alumnes. Té especial cura de la formació permanent del professorat, a través de programes, jornades i cursos específics que busquen refermar i potenciar la carrera professional de cada docent, així com la seva excel·lència pedagògica.

Gregorio Romera

Coordinador

Conchita Berjano

Marta Alarcón

Ana Moreno

José Manuel López

Elisa Comes

Àrea de Tecnologia i Start-Ups
Desenvolupa programes propis en l’àmbit de les tecnologies, tant en el vessant tècnic com en el formatiu. Coordina la correcta implementació de les TIC a l’aula i la formació del professorat en aquesta àrea. Planifica els sistemes d’informació i proporciona suport tècnic als col·legis.

José Manuel López

Director

Sergi Sanmartí

Pilar Urmeneta

Natalia Palet

David Roca

Project Manager

Esperanza Cavero

Project Manager

Willka Ficapal

Project Manager

Àrea de Secretaria Acadèmica
Gestió i coordinació d'aspectes acadèmics. Facilita la comunicació entre la institució i les famílies, proporcionant informació rellevant sobre aspectes acadèmics i orientant en temes administratius.

Xavi Capel

Robert Martí

María José Pla

Marta Roure

Eva Torguet

Mireia Oliva

Àrea d'Internacional
Les estades i intercanvis internacionals enriqueixen la formació acadèmica dels alumnes i els permet viure noves experiències educatives com a part de la seva preparació per un futur universitari i professional. Els darrers anys a la Institució hem establert xarxes amb altres escoles i centres educatius d’arreu del món per desenvolupar programes conjunts.

Guille López

Coordinadora

Centre d'Estudis
Constituït l'any 2017, el Centre d'Estudis de la Institució vol posar de rellevància el seu compromís amb la família i la societat per transformar el món a través de l'educació, mitjançant l'estudi, la investigació i el desenvolupament de projectes innovadors i transformadors que empoderin les famílies, el professorat i les escoles i contribueixin a crear un debat positiu sobre educació.

Ana Moreno

Directora

Maria Font

Cristina Canals

Àrea de Serveis Generals
Des d'aquest àrea es procura cobrir les necessitats materials per a fer possible el bon funcionament diari dels centres. A la Institució es considera un avantatge el fet de ser un grup nombrós de col·legis. S'aconsegueix poder homologar proveïdors i avaluar la qualitat dels serveis.

Lluis Girbau

Director

Marcial Quintairos

Àrea d'Arquitectura i Manteniment
Estudia i proposa solucions a les escoles per adequar els espais i les instal·lacions a les necessitats actuals, sempre d’acord amb la normativa vigent.

Emilia Juan-Dalac

Arquitecta

Àrea Jurídica i Laboral
Assessora i coordina les activitats jurídiques de la Institució Familiar d’Educació i les qüestions relatives al personal de les escoles. Des d’aquesta àrea es gestionen administrativament les nòmines del personal i l’actualització de les normatives vigents.

Ana Español

Directora

Marta Masó

Gabriela Guerrero

Marta Molina

Javier Fernández

Àrea de Selecció de Personal
Aquesta àrea s’encarrega de planificar les necessitats de personal dels col·legis. Realitza formació i seguiment de la carrera professional de les persones que treballen a la Institució.

Imma Font

Directora

Núria Pérez

Àrea de Secretaria i Administració
L'àrea de secretaria dona suport als diferents departaments en gestions d'organització, administració i atenció als usuaris externs, sent el punt central de les comunicacions interescolars i interdepartamentals.

Joana Casadesús

Jaume Lázaro

Capellania
El projecte educatiu de la Institució comprèn totes les dimensions de la persona. Conscients que els pares són els primers educadors dels fills, també de l’educació de la fe, les escoles ofereixen a les famílies que ho desitgin atenció sacerdotal i diverses activitats formatives.

Josep Maria Ribot

Capellà

Àrea Alumni
Equip de persones que s'encarrega de la direcció general d'Institució Alumni. Entre les seves funcions destaquen la planificació estratègica del projecte Alumni, l'organització d'activitats globals així com l'atenció i suport a les àrees Alumni de cada escola.

Bàrbara Sedó

Responsable Alumni

Conchita Berjano

Gregorio Romera