Dream Schools | Institució Familiar d'Educació
imatge de capçalera

Dream Schools

Aquesta segona línia d’Aude! es fonamenta en el convenciment que tota persona té uns talents singulars i valuosos i la seva educació
 l’ha d’ajudar a descobrir-los i desenvolupar-los al llarg de la seva vida.

Aquest projecte ens ajuda a somiar i crear entorns educatius, inclusius i engrescadors, on tots aprenem junts i l’alumne és el centre del procés d’aprenentatge. Amb el projecte dream schools la il·lusió́ per aprendre del professorat i dels alumnes reneix cada matí en obrir les aules.

Aquesta nova manera de treballar afavoreix una millor comprensió́ dels coneixements i el desenvolupament competencial necessari per assolir els reptes del segle XXI. Algunes claus per aconseguir-ho seran: la creació́ d’una cultura de pensament i creativitat a l’escola, la personalització́ de l’aprenentatge en una aula inclusiva, el treball cooperatiu i per projectes, i un canvi de paradigma en l’avaluació́.

Tots aquests nous reptes metodològics han d’anar acompanyats del lideratge pedagògic dels docents, garantit per la formació́ continuada i el projecte professional de cada un. El treball en equip del professorat i una nova visió́ dels temps i els espais escolars han de ser també́ un aspecte important.

Dreams School es desenvolupa en quatre línies d’acció que integren diferents metodologies i constitueixen un model d’aprenentatge innovador. Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

  • cultura de pensament i creativitat
  • avaluació competencial
  • aprenentatge cooperatiu i per projectes
  • personalització i inclusió

Una transformació sostenible

Una transformació sostenible

“Qualsevol millora ha d’anar en la direcció de comptar amb el professor i que se senti una peça important en aquest procés, perquè les dades deixen ben clar que no és que sigui important, és que és el més important, per sobre de programes, tecnologia, innovació, metodologia...”. John Hattie 

Un projecte educatiu sòlid ha de saber conjugar tota la part positiva de l’extensa tradició pedagògica amb la capacitat d’adaptar-se al canvi i innovació de les noves corrents educatives. A més, és necessari fer-ho potenciant la pròpia identitat.

Una escola amb futur necessita una transformació que es mantingui al llarg del temps i que situï al docent en el centre del canvi. No podem esperar que els paradigmes educatius romanguin inalterables, les troballes científiques no han fet més que començar i la tecnologia avança a un ritme vertiginós.

Per a aconseguir-ho en DREAM SCHOOLS comptem amb tres factors de sostenibilitat: un equip d’experts i docents que lideren la transformació; un procés de formació contínua que es complementa amb un acompanyament a través del coaching educatiu a cada docent i, finalment, una estructura de lideratge pedagògic que personalitza i dinamitza el procés en cada centre educatiu.

Per a continuar aprenent al llarg de la vida

Per a continuar aprenent al llarg de la vida

“L’única habilitat competitiva a llarg termini és l’habilitat per a aprendre. És necessari educar persones que sàpiguen actuar quan s’enfronten a situacions per a les quals no han estat especialment preparades”. Seymour Papert

Els continguts que s’aprenen en el col·legi sovint queden obsolets en enfrontar-se al futur universitari, professional o personal. Per aquest motiu l’habilitat realment necessària és la capacitat de ser capaç d’aprendre. Aquest tipus d’aprenentatge és principalment un aprenentatge competencial. Un aprenentatge que va més enllà de les habilitats i dels coneixements i que desenvolupa una sèrie d’actituds, hàbits i disposicions –com la curiositat, el pensament crític, la resiliència, l’empatia, el compromís, o la saviesa– que revesteixen a les noves generacions d’una forta consciència sobre el valor i les oportunitats d’aprenentatge que troben diàriament en el seu entorn, dins i fora de l’escola.

Un mètode únic i global

Un mètode únic i global

“El major impacte en l’aprenentatge procedeix de les experiències diàries que viuen els alumnes a les aules com a conseqüència de com ensenya el professorat, i no tant pel que ensenyen”. Dylan Wiliam 

Amb la incorporació de noves metodologies pedagògiques als fonaments clàssics de l’educació de la persona, busquem facilitar l’adquisició de coneixements profunds i el desenvolupament de les competències necessàries per treballar amb competència i viure feliços en plenitud. DREAM SCHOOLS integra diferents metodologies, estratègies i tècniques didàctiques unides per a cooperar en un objectiu comú: aconseguir l’aprenentatge i desenvolupament eficaç de tots els alumnes adaptant-se a les necessitats de cadascun, en cadascun dels seus períodes maduratius. 

És un tot que es compon de cinc elements essencials: L’aprenentatge cooperatiu; El pensament crític i creatiu; L’avaluació formativa; Entorns d’aprenentatge personalitzats i Aprenentatge per Projectes.

En constant actualització

En constant actualització

“Si uns pares volen donar als seus fills un regal, el millor que poden fer és ensenyar-los a estimar els reptes, créixer dels seus errors, gaudir de l’esforç, i continuar aprenent sempre. D’aquesta manera els seus fills no depenen de l’elogi, i tindran tota una vida per a créixer confiant en si mateixos”. Carol Dweck 

En els últims anys s’han produït grans avanços científics en psicologia i pedagogia, molts d’ells s’han vist enfortits per una ciència emergent, la neuroeducació.

En DREAM SCHOOLS assumim alguns dels més rellevants i els apliquem com a fonament a la nostra proposta pedagògica per a aconseguir un model d’aprenentatge integrat i eficaç, dinàmic i sostenible.

Una forma d’entendre l’educació

Una forma d’entendre l’educació

“L’alumne ha de ser considerat com a persona. No com un organisme que reacciona davant els estímuls del mitjà, sinó com un ésser actiu en la seva pròpia educació, que explora i canvia el món que li envolta. Amb singularitat, autonomia i obertura, que s’ennobleix pel fet de viure i obrar com a persona”. Víctor García Hoz

Tota persona és única i té dret a la millor educació. DREAM SCHOOLS posa en valor aquesta idea gràcies a tres principis educatius que guien la seva implementació:

  • equitat
  • inclusió
  • personalització 

En aquest sentit, la major fortalesa i, en gran manera la principal facilitadora tant de l’equitat com de la inclusió és l’educació personalitzada, que integra aquelles metodologies i eines didàctiques especialment dissenyades per a potenciar l’aprenentatge de cada alumne adaptant-se a les seves circumstàncies, ritmes i interessos personals, garantint el seu progrés i maduració continus.

Orientat al creixement personal

Orientat al creixement personal

“La millor manera de predir el futur és crear-lo”. Stephen Covey

Volem treballar amb el desig de millorar el món on vivim, amb el profund compromís d’acompanyar cada persona a desenvolupar-se en llibertat i així arribar el més lluny possible en el camí de la seva pròpia felicitat. Amb DREAM SCHOOLS proposem que cada alumne adquireixi les fortaleses del model AIRISS, que el permetran seguir aprenent tota la vida i desenvolupar un lideratge ètic en el context del segle XXI.

El model pedagògic està dissenyat per a contribuir al creixement personal de l’alumne mitjançant l’adquisició de les virtuts i hàbits necessaris per a consolidar els quatre pilars bàsics de l’educació: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts, aprendre a ser.

Un repte

Un repte

“Perquè un alumne aprengui i vulgui continuar fent-lo durant tota la vida, la seva experiència de l’aprenentatge ha de ser inoblidable i inspiradora”. Richard Gerver

Quina educació necessiten les noves generacions per a enfrontar-se amb èxit als reptes que els planteja el futur i convertir-se en persones íntegres, ciutadans responsables i professionals competents, que continuïn aprenent al llarg de tota la seva vida?

La resposta la vam voler donar mitjançant la creació de DREAM SCHOOLS. Una metodologia per a transformar l’aula, el col·legi i qualsevol experiència educativa en una gran aventura, un repte emocionant de superació i aprenentatge, per a tots i cadascun de tots els alumnes.

Un model pedagògic sostenible

Un model pedagògic sostenible

En el món actual el canvi forma part del dia a dia. Després de la guerra freda es va encunyar l’acrònim V.U.C.A. per a definir el món volàtil, ple d’incerteses sobre el futur, i cada vegada més complex i ambigu en el qual vivim.

La velocitat dels avanços tecnològics i la recerca fa que grans descobriments com el telègraf, la màquina de vapor o l’electricitat que abans succeïen cada 100 anys, ara es produeixin diàriament.

En l’actualitat aquesta forma de veure el món s’estén tant a organitzacions com sistemes educatius, i s’utilitza per a dissenyar estratègies capaces de donar respostes d’èxit en un entorn incert i complex com el d’avui.

Dream Schools