Transformació educativa: noves formes d'ensenyar i d'aprendre

Transformació educativa: noves formes d'ensenyar i d'aprendre

Amb l’eix estratègic “Preparats pel canvi” d’Aude25! Cada escola cerca implementar un canvi metodològic a les aules

Un món laboral i social en constant transformació exigeix una cultura de pensament i una veritable personalització de l’aprenentatge que afavoreixin les oportunitats de creixement dels alumnes.

Educar persones preparades per al canvi és ajudar a tots els alumnes a ser aprenents autònoms i experts, que aporten el seu talent singular per resoldre, en equip, els problemes dels nous temps.

Amb l’eix estratègic “Preparats pel canvi” d’Aude25! Cada escola cerca implementar un canvi metodològic real que ajudi a transformar les aules en llocs inspiradors que fomentin l’aprenentatge.


Dreams School

El projecte Dreams School ens ajuda a somiar i crear entorns educatius, engrescadors, on tots aprenem junts i l’alumne és el centre del procés d’aprenentatge.

Aquesta nova manera de treballar afavoreix una millor comprensió́ dels coneixements i el desenvolupament competencial necessari per assolir els reptes del segle XXI. Algunes claus, que afecten a les per aconseguir-ho seran:

  • la creació́ d’una cultura de pensament i creativitat a l’escola,
  • la personalització́ de l’aprenentatge,
  • el treball cooperatiu i per projectes,
  • i un canvi de paradigma en l’avaluació́.


 Treball cooperatiu i per projectes

Als nostres centres treballem els diferents continguts i competències a partir de les Intel·ligències múltiples i del treball cooperatiu facilitant així l'aprenentatge de tots els nens i nenes. A més, apliquem altres metodologies a les nostres aules: Visible Thinking, Avaluar per aprendre o Emprendimiento, entre altres.


Fomentem una cultura de pensament i creativitat

Enguany, els docents  s'estan formant i implementant un sistema d'estratègies de pensament. A l’etapa d’Educació Infantil, la metodologia és el Thinking Based Learning (TBL).

Es treballen hàbits de pensament que van des de saber argumentar (raonar amb evidència), connectar (relacionar un fet o un concepte amb records, imatges, sons, olors o experiències prèvies), escanejar (aprendre a mirar detingudament amb tots els detalls) fins a hàbits tan importants com gestionar la impulsivitat o descobrir la complexitat que s'amaga darrere tants temes que sovint analitzem de manera superficial.

Aquests hàbits es poden treballar -tant a casa com a l'escola- a partir de jocs i propostes com:

  1. Convidar-los a distingir i expressar tots els sons que s'escolten en una gravació musical amb sons de la natura (escanejar).
  2. Jugar a endevinar què passarà quan deixem un paper en remull dins d'un tassó d'aigua (predir i fer hipòtesis).
  3. Recordar després de mirar i tapar una imatge o un grup d'objectes, tots els elements que hi apareixien (observar i rutina del 10x2).
  4. I totes aquelles propostes que, amb creativitat pedagògica, puguem inventar (o aprendre) per ajudar-los a adquirir els hàbits de reflexionar, imaginar, predir, sintetitzar, etc.

D'aquesta manera els nens i nenes, a poc a poc, van incorporant rutines i hàbits fins a aplicar-los de manera natural a la seva vida quotidiana. Per aconseguir això, és necessari que els hi donem temps per pensar, oportunitats per fer les coses per ells mateixos. Necessiten que els hi donem confiança en les seves capacitats, un model de pare, mare (i mestra) reflexius, un ambient i unes propostes riques i estimulants... una sèrie de condicions que són les "forces culturals" que ajuden a crear una cultura de pensament.

Contràriament al que podria semblar, fer èmfasi en el pensament no suposa deixar de banda les emocions. Les emocions són un element imprescindible per aprendre! El que planteja aquest model és que emoció i reflexió no són actituds contradictòries, sinó complementàries i que totes dues són necessàries per afrontar la vida amb equilibri i saviesa.


Avaluació per competències

Implementem eines d’avaluació formativa i avaluar el progrés en l’aprenentatge dels alumnes per competències. Programar el currículum competencialment.

Tots aquests nous reptes metodològics han d’anar acompanyats del lideratge pedagògic dels docents, garantit per la formació́ continuada i el projecte professional de cada un. El treball en equip del professorat i una nova visió́ dels temps i els espais escolars han de ser també́ un aspecte important.


Personalització i inclusió

Creem entorns personalitzats d’aprenentatge per garantir un aprenentatge de qualitat per tots els alumnes i garantir així la inclusió educativa. Com ho fem?  Amb la formació contínua i acompanyament específic dels equips d’atenció a la diversitat i DREAM SCHOOLS. Seguiment i coaching del professorat; treball per departaments i per nivells; suport de l’equip Dream Schools; llibre d’Eines DREAM i site materials de suport.

Preparats per al canvi
Noticia