Metodologies didàctiques | La Institució Familiar d'Educació

Metodologies didàctiques

Als nostres centres treballem els diferents continguts i competències a partir de les Intel·ligències múltiples i del treball cooperatiu facilitant així l'aprenentatge de tots els nens i nenes. A més, apliquem altres metodologies a les nostres aules: Visible Thinking, Avaluar per aprendre o Emprendimiento, entre altres.

Avaluar formativa

Avaluar formativa

Avaluar és molt més que fer servir un valor numèric per determinar la progressió d’un alumne, esdevé un element essencial per aprendre, ja que els alumnes que constaten el seu progrés i saben regular-se estan més preparats per avançar en els aprenentatges i per seguir aprenent.

L’avaluació ha de ser un pont entre l’ensenyament i l’aprenentatge, que promogui la comunicació contínua d’evidències d’aprenentatge dels alumnes i permeti al professor adaptar el seu ensenyament a cada situació d’aprenentatge. Existeixen diverses estratègies per a una avaluació formativa de qualitat: compartir els objectius i criteris d’avaluació, crear tasques, activitats que ajudin els alumnes a comprendre l’evolució del seu propi aprenentatge, proporcionar feedback i implicar els alumnes o els seus companys.

Aprenentatge per projectes

Aprenentatge per projectes


L’aprenentatge per projectes permet que els estudiants adquireixin un rol actiu, consolida el treball en equip i l’adquisició d’un coneixement profund mitjançant la pràctica del pensament crític i creatiu, l’aprenentatge pràctic...

És una metodologia amb gran versatilitat que afavoreix l’adaptació del repte a les necessitats particulars de cada alumne. Tot projecte pot ser afrontat seguint les tècniques de resolució de problemes i aplicant diverses metodologies, en funció dels objectius d’aprenentatge: resolució de problemes convencional, Design Thinking o presa de decisions.Aprenentatge basat en el pensament

Aprenentatge basat en el pensament


L’aprenentatge basat en el pensament és un mètode fomentat en l’ensenyament d’habilitats de pensament en el contingut curricular estàndard. Considera que el pensament, la col·laboració i la comunicació són les competències fonamentals per al segle XXI.

Robert Swartz, director del Center for Teaching Thinking (CTT) de Boston-EUA, va ser el creador d’aquesta metodologia innovadora que s’aplica en centres de prestigi de tot el món.

Aprenentatge cooperatiu

Aprenentatge cooperatiu


Cooperar facilita la participació activa de l’alumnat i el desenvolupament del pensament crític, millora el rendiment acadèmic, la motivació de l’alumnat, facilita l’atenció a la diversitat i propícia les condicions emocionals òptimes tant a nivell personal com social: confiança, amistat, autoestima, cohesió, companyonia…

Aquesta metodologia s’aplica a les escoles de la Institució des de fa anys. Es va iniciar amb el programa Cooperar per aprendre, aprendre per cooperar, liderat pel Dr. Pere Pujolàs. Posteriorment s’ha enriquit i millorat amb diverses aportacions. David i Roger Johnson són dos dels principals experts que ens assessoren actualment.

Pensament crític i creatiu

Pensament crític i creatiu


Per a prendre decisions importants, resoldre problemes, respondre de forma creativa o per a exercitar el nostre judici lliure de prejudicis i biaixos, necessitem desenvolupar habilitats de pensament crític i creatiu: observar i descriure, explicar i interpretar, raonar, fer preguntes, establir connexions, descobrir la complexitat, captar l’essència i arribar a conclusions.

Entorns d’aprenentatge personalitzats

Entorns d’aprenentatge personalitzats


L’educació personalitzada te com a objectiu facilitar el desenvolupament de cada alumne i alumna com a persona autònoma, singular i oberta a tothom i al món. Desenvolupem les condicions òptimes per al seu creixement, en totes les seves dimensions, adaptant-se sempre a la seva situació personal i madurativa.

Els entorns d’aprenentatge personalitzats permeten adaptar a cada alumne el nivell de repte que necessita a cada moment per a estimular i motivar el seu aprenentatge, detectar les seves necessitats específiques i atendre la diversitat a l’aula.

Creativitat i emprenedoria

Creativitat i emprenedoria

El programa de creativitat i emprenedoria s’està posant en pràctica a les escoles de la Institució mitjançant diversos projectes pensats per promoure l’esperit emprenedor i el pensament creatiu. Aquests projectes sovint parteixen del contingut curricular i estan dissenyats per preparar els alumnes cap a la presa de decisions i la resolució de problemes i conflictes. A les activitats proposades es busca aplicar diverses metodologies com les intel·ligències múltiples, les competències bàsiques, l’aprenentatge cooperatiu i les habilitats de pensament...

Una de les tècniques emprades són els Sis Barrets per pensar d’Edward de Bono. Consisteix a imaginar-se que cada persona disposa de sis barrets. Cada barret és una manera de pensar que es complementa amb les altres. De Bono proposa un mètode de pensament que no segueix els criteris de la lògica convencional i que es basa en les alternatives, en la investigació de possibilitats i el desenvolupament de la creativitat.