Famílies

A classe com a casa.
Som escoles de famílies i, per això, dediquem un gran esforç a acompanyar-vos en la vostra tasca insubstituïble.
Volem que sigueu els millors pares dels vostres fills. La nostra preocupació és la vostra: la família.

Els protagonistes sou els pares

Les mares i els pares són els principals educadors dels fills. El col·legi col·labora però, els veritables protagonistes sou vosaltres. Per això, en el nostre projecte educatiu la participació de les famílies és un element clau.

D’aquest principi, se’n deriven altres trets essencials dels col·legis com el tracte personalitzat, la participació de mares i pares en les activitats formatives, les entrevistes amb els tutors, els matrimonis encarregats de curs, entre d’altres.

En aquesta línia, la nostra proposta educativa es fonamenta en l’acompanyament personalitzat a cada alumne i cada família. Aquesta atenció personalitzada a les necessitats de cada alumne és un factor clau per a una bona educació i es manifesta sovint en petits detalls habituals: atendre específicament les dificultats en l’aprenentatge, potenciar-ne les virtuts, corregir sempre positivament  en privat... En definitiva: tractar-los com feu a casa.

Entrevista de tutoria personal

La tutoria personal és l’eix del projecte educatiu de la Institució: una professora o un professor –no necessàriament el tutor del grup– atén individualment cada alumne i cada família.

El tutor personal es reuneix com a mínim un cop al mes amb l’alumne i trimestralment amb la família per fixar uns objectius de millora i seguir la seva evolució acadèmica, social i personal.

El tutor procura conèixer bé l’alumne, seguir de prop el seu rendiment i orientar-lo en les decisions. En les entrevistes amb els pares, parlen de tots aquells aspectes que incideixen en la seva educació, amb la finalitat de concretar metes comunes: de temes acadèmics, del caràcter del fill, dels hàbits, dels amics, de la relació amb els germans…

MÉS INFORMACIÓ

Reunions de curs i COF's


Reunions de curs: 

Cada trimestre, després d’una conferència d’un expert en temes educatius, el tutor o la tutora del curs transmet als pares les característiques específiques de l’etapa i del grup, i la millor manera d’abordar-les des de la família.

Cursos d'orientació familiar (COF): 

Els cursos d’orientació familiar són una eina eficaç per millorar com a família i un acompanyament en l’educació dels fills. Els cursos s’adapten a les edats seves edats i s’utilitza la tècnica del cas com a base del diàleg. A partir de casos reals es facilita la participació i així tot el grup s’enriqueix amb les experiències d’altres famílies.

MÉS INFORMACIÓ

Personal & Family Project


Fortaleses per ser feliç i construir un món millor. Personal & Family Project és un programa per a l’educació integral dels alumnes que desenvolupa cada escola de la Institució però lidera cada família.

Es treballa a través de la tutoria grupal i personal d’alumnes i famílies. L’objectiu del projecte és ajudar els alumnes a créixer en un lideratge ètic per arribar a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. El projecte situa l’eix central del creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres, ja que creiem que és el camí més segur per ser feliç i també per contribuir a fer un món millor per a tots.

MÉS INFORMACIÓ

La vostra opinió

Per a la Institució conèixer l’opinió de les nostres famílies, professionals i alumnes esdevé un objectiu important per poder millorar la qualitat del nostre projecte educatiu i dels serveis que oferim a les famílies.

Des de fa anys, s’avalua el seu grau de satisfacció mitjançant tècniques quantitatives com ara enquestes de satisfacció o formularis, i qualitatives amb focus group, entrevistes personals i grups de discussió. Tots aquests elements ens permeten conèixer, en el cas de les famílies, quina percepció, valoració i opinió tenen de la Institució, de les nostres escoles i dels serveis que reben. Posteriorment, es fa una anàlisi rigorosa amb la finalitat de poder millorar el servei i definir nous projectes que responguin a les seves necessitats plantejades.

Tot això sense oblidar que per a nosaltres el principal canal de comunicació amb les famílies és la preceptuació. Aquestes reunions personals entre famílies i docents ens permeten personalitzar al màxim el desenvolupament personal, social i acadèmic de l’alumne i establir plans de millora, però també conèixer de primera mà l’opinió de les famílies.

MÉS INFORMACIÓ