Com es treballa la igualtat a les nostres aules?

Com es treballa la igualtat a les nostres aules?

Des de Primària fins a Batxillerat, a la Institució desenvolupem un pla d’igualtat amb el qual es pretén educar als nens i nenes sense estereotips de gènere.

L’assoliment de la igualtat, implica el compromís de tots els agents socials. En aquest sentit, l’àmbit educatiu és imprescindible. Els centres educatius han de ser protagonistes actius a l’hora de promoure el desenvolupament integral de cada alumna i alumne, perquè siguin capaços d’assolir la seva plena realització i d’exercir els seus drets i llibertats amb el major respecte possible als principis democràtics de convivència.

La família és primera responsable de l’educació dels fills i l’escola l’entorn inicial de socialització i de construcció de la cultura. La família és el més important; l’escola hi col·labora i potencia la seva acció educadora. Ambdues proporcionen models de conducta. Per això és fonamental que, com a comunitat educativa, comparteixin objectius, transmetin una cultura que reconegui i respecti les diferències entre persones i promoguin la igualtat, el respecte mutu, la col·laboració i la feina en comú.

L’ escola és un context propici perquè tot l’alumnat interioritzi que la igualtat ha de ser essencial. Amb el seu potencial transformador, l’escola té la capacitat de transmetre que, home i dona, amb les seves diverses maneres de ser, pensar i fer, són idèntics en dignitat i drets. L’escola ha de formar tot l’alumnat per conviure en el context actual, cada cop més globalitzat, en què el contacte amb altres cultures, formes de pensar, ser i expressar-se, és més freqüent i profund que mai; igualment, els plans d’igualtat dels centres educatius han d’ajudar a reconèixer els grups més vulnerables socialment i ensenyar l’alumnat a apropar-se als altres des del respecte i la igualtat.

Educar en igualtat comporta un aprenentatge personal i social de valors que promouen hàbits. És una tasca que afecta el professorat i el personal no docent, perquè ha d’involucrar les famílies i tota la comunitat en general.

Com ho fem a les escoles de la Institució?
La igualtat real implica celebrar les diferències ontològiques entre home i dona, una font de riquesa, però, alhora, combatre les diferències de gènere, en forma de prejudicis sexistes, que han sorgit històricament per, sobretot, minvar les oportunitats personals, socials, culturals i laborals de la dona. Per superar aquestes discriminacions, cada escola de la Institució disposa del seu propi Pla d’Igualtat.

Els valors d’igualtat s’incorporen a totes les activitats que es realitzen als centres de la Institució, i estan orientats a tota la comunitat educativa: pares i mares, personal docent i no docent i alumnat. Es procura que la igualtat, o les activitats relacionades amb aquest pla que desenvolupem a totes les nostres escoles, no es considerin quelcom aïllat, sinó que es relacionin amb totes les actuacions del centre.

Igualtat d’Oportunitats de dones i homes
Des de les nostres escoles impulsem la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits i un bon exemple és la feina que fem per reduir la bretxa de gènere existent en els sectors de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques (STEM), que persisteix des de fa anys a tot el món.

Segons dades de la UNESCO, la matrícula d'estudiants femenines és baixa al camp de la tecnologia de la informació i la comunicació, amb un 3%, ciències naturals, matemàtiques i estadístiques, amb un 5% i enginyeria, amb un 8%. En canvi, les dades de les alumnes de les nostres escoles en aquest sentit són molt diferents, amb valors tres o fins i tot quatre vegades superiors a la mitjana.

Però quantes científiques, matemàtiques o enginyeres surten d’una escola com La Vall?
Des de les nostres escoles fem tot el possible per personalitzar l’educació de cada nen i nena i adaptar-nos als seus ritmes d’aprenentatge. Per aquest motiu, hem apostat decididament per la formació del professorat com a element decisiu per tal de progressar i dotar de les eines i de la metodologia necessàries per atendre la diversitat a l’escola.

Perquè la igualtat sigui real, eficaç i pugui comportar canvis, ha d’incloure i integrar la diversitat i la diferència.


Lideratge ètic
Noticia