Identitat cristiana a la Institució

Identitat cristiana a la Institució

La proposta educativa de la Institució Familiar d'Educació s'inspira en un sentit cristià de la persona, del món i de la societat

La proposta educativa de la Institució Familiar d'Educació s'inspira en un sentit cristià de la persona, del món i de la societat respectant sempre la llibertat personal de cadascú.

Les famílies que van promoure aquestes escoles, ho van fer recollint la proposta de Sant Josepmaria Escrivá de Balaguer, que fossin les famílies els que lideressin l'educació dels fills. D'aquí ve que el missatge de l'Opus Dei és un tret nuclear de la identitat de la Institució.

El projecte educatiu de la Institució comprèn l'ensenyament d'actituds cristianes com la caritat, la comprensió i el respecte per totes les persones, la justícia, la vida de pietat i la pràctica religiosa, etc., i explicita alguns punts doctrinals que estan fundats en la llei natural: la vida, el matrimoni, l'afectivitat, la justícia social, la igual dignitat entre home i dona, etc.

L'educació en la fe catòlica, juntament amb l'assistència espiritual per part de la prelatura de l'Opus Dei, s'ofereix a tots els alumnes i famílies que ho desitgin. La formació religiosa aborda les qüestions més importants de la vida i ajuda molt als pares que volen per als seus fills una educació basada en la fe.

La formació integral del caràcter, que es proposa en el projecte educatiu de Institució, no sols aconsegueix la intel·ligència o el desenvolupament d'habilitats i comportaments, sinó que transmet conviccions profundes, valors i virtuts pròpies de l'humanisme cristià: el bé, la veritat, la bellesa, la justícia, la solidaritat, la família, etc. Es procura fomentar també valors ètics i socials com: l'honestedat, el sentit del servei, el valor del treball ben fet, la cura de les coses petites i materials, i del medi ambient.

L'esperit d'obertura i de llibertat, que porta a acollir a tots, procurant que els que ho desitgin, independentment del seu origen i possibilitats, puguin formar part dels col·legis. Es procura facilitar que els alumnes conreïn els hàbits que porten a ser persones íntegres i felices


Viure la fe

L’educació de la fe a la família. El projecte educatiu de la Institució comprèn totes les dimensions de la persona: l’educació de l’afectivitat i de la intel·ligència, les dimensions social, física i espiritual s’hi integren gràcies a una visió cristiana del món i de la persona. Conscients que els pares són els primers educadors dels fills, també de l’educació de la fe, les escoles ofereixen a pares, mares i professorat que ho desitgin atenció sacerdotal i diverses activitats formatives.


Departament de Religió.

Des de 2018 disposem d’un departament de Religió de la Institució que ajuda a coordinar les iniciatives dels respectius col·legis pel que fa a aquesta assignatura. En estreta col·laboració amb la Capellania, el Departament incorpora els quatre eixos d’Aude a la seva missió: conèixer la fe, reflexionar-la, anunciar-la i viure-la. També es treballa en la incorporació de metodologies actives, com les rutines de pensament, per fer més eficaç la seva tasca.


Atrium

Atrium ofereix les bases per a l’educació en la fe a nens de 3 a 6 anys. A aquesta edat, el nen viu la seva fe de manera senzilla i aprèn a través dels sentits. El projecte s’inicià el 2006, amb voluntat d’apropar els nens a les claus principals de la fe cristiana.Lideratge ètic
Noticia