Convocatòria de la Junta General Ordinària d'accionistes

Convocatòria de la Junta General Ordinària d'accionistes

La Junta, a la que estan convocats els accionistes, se celebrarà a l'AC Hotel by Marriott Sant Cugat.

Per acord del Consell d'Administració, es convoca als senyors i senyores accionistes a la Junta general ordinària, que se celebrarà a l'AC Hotel by Marriott Sant Cugat, a la plaça de Xavier Cugat, de Sant Cugat del Vallès, el dia 26 de juny de 2023, a les 16.00 hores, en primera convocatòria, i, si procedís, el següent dia 27, en el mateix domicili, i a la mateixa hora, en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

  • Primer.- Examen I aprovació, si escau, dels comptes anuals, l'informe de gestió, la proposta d'aplicació de resultats i la gestió del Consell d'Administració, el corresponent a l'exercici 2022.
  • Segon.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes consolidats anuals, l'informe de gestió, la proposta d'aplicació de resultats i la gestió del Consell d'Administració, el corresponent a l'exercici 2022, del grup format per Institución Familiar de Educación, S.A., Promociones Educativas S'Embat, S.A.U. i Gestió Integral de Serveis per a col·legis, S.A.U.
  • Tercer.- Elecció i o renovació de càrrecs del Consell d'Administració.
  • Quart.- Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta.

Qualsevol accionista podrà examinar en el domicili fiscal i obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta. 

Sant Cugat del Vallès, 19 de maig de 2023. El secretari del Consell d'Administració, Salvador Durany Pich.

Sense categoria
Noticia