usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Del 13 al 24 d'abril"

LLAR 2 - Inici de procés de preinscripció oficial
> divendres 13 de abril
LLAR 2 - Inici de procés de preinscripció oficial

Molt volguts pares d’alumnes de Llar 2,

Segons el que estableix la normativa del Departament d’Ensenyament sobre la preinscripció us preguem que passeu per la Secretaria del centre del 13 al 24 d'abril de 2018, per tal de signar l’imprès de preinscripció del/de la vostre/a fill/a pel curs 2018/2019 (us el donarem nosaltres). No és necessari demanar hora.

És important que ens porteu la següent documentació, imprescindible per poder fer la preinscripció:

  • Original i fotocòpia del Llibre de Família (fulls on consten els pares i el/la fill/a a preinscriure).
  • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor (l’adreça que hi consta ha de ser l’actual).
  • Original i fotocòpia (apartat de vacunes) del llibre de vacunes.
  • Targeta Sanitària (TSI)
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent, si al·lega aquesta condició.

En determinades circumstàncies:

  • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem (beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
  • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
  • Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut, si s’al·lega aquesta circumstància.
  • Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball (ÚNICAMENT si es viu fora de Girona i es treballa a Girona, dins de la zona d’influència de Les Alzines –zona 3). Podeu consultar les zones al mateix col·legi o a la web:http://www2.girona.cat/ca/educacio_ome

Us demanem que, si és possible, vingueu els primers dies de preinscripcions, per tal de poder-vos donar un millor servei i evitar les cues que a vegades es fan els últim dies.

Per a qualsevol aclariment o dubte us podeu posar en contacte amb Marta Roure ([email protected]), secretària pedagògica del col·legi.

Cordialment,


Esther Latre
Directora

Més informació

http://preinscripcio.les-alzines.org/ca/


Según lo establecido por la normativa del Departament d’ Ensenyament sobre la preinscripción os pedimos que paséis por la Secretaría del centro del 23 de marzo al 4 de abril de 2017, con el fin de firmar el impreso de preinscripción del / de vuestro / a hijo / para el curso 2017/2018 (os lo daremos nosotros). No es necesario pedir hora.

 

Es importante que nos traigáis la siguiente documentación, imprescindible para poder hacer la preinscripción:

• Original y fotocopia del Libro de Familia (hojas donde constan los padres y el / la hijo / a preinscribirse).

• Original y fotocopia del DNI, pasaporte u otros documentos de identidad del padre, madre o tutor (la dirección que conste  debe ser la actual).

• Original y fotocopia (apartado de vacunas) del libro de vacunas.

• Original y fotocopia del carné de familia numerosa vigente, si se alega esta condición.

 

En determinadas circunstancias:

• Documentación acreditativa de las circunstancias económicas, si se  alega a efectos de baremo (beneficiario de la prestación económica de renta mínima de inserción).

• Original y fotocopia del certificado de disminución expedido por el Departament de Benestar i  Familia, si se  alega esta circunstancia.

• Certificado médico oficial que acredite que el alumno / a padece una enfermedad crónica (incluida la celiaca) que afecte a su sistema digestivo, endocrino o metabólico y que exija una dieta compleja que condiciona de manera determinante su estado de salud, si se  alega esta circunstancia.

• Documentación acreditativa del domicilio del puesto de trabajo (ÚNICAMENTE si se vive fuera de Girona y se trabaja en Girona, dentro de la zona de influencia de Les Alzines -zona 3). Puede consultar las zonas en el mismo colegio o en la web: http: //www2.girona.cat/ca/educacio_ome

Os pedimos que, si es posible, vengáis los primeros días de preinscripciones, para poderos dar un mejor servicio y evitar las colas que a veces se hacen los últimos días.

Para cualquier aclaración o duda pueden ponerse en contacto con Marta Roure ([email protected]), secretaria pedagógica del colegio.

|