usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Protocol del transport escolar
curs actual
01.01.2015
Protocol del transport escolar

Tot seguit trobareu la normativa que regeix l'ús del transport escolar. Us preguem que la llegiu acuradament per tal de garantir un bon funcionament d'aquest servei.

ACOMPANYANTS I MONITORES

Recollirà de les classes els alumnes d’Educació Infantil i els portarà agafats de la mà des de les instal·lacions escolars fins  a l’autocar i a l’inrevés.

El llistat dels alumnes per rutes el facilita Mireia Oliva (Secretaria).

Els alumnes s’han de rebre a la porta de l’autocar, assignar-los un lloc fix per asseure’s  i comprovar que estiguin asseguts on el correspongui. 

Els alumnes d’Educació Infantil se’ls ha d’ajudar a pujar i baixar de l’autocar.

Abans de sortir del col·legi passarà llista i comptarà els alumnes. Si a l’hora prevista per sortir de La Vall falta cap alumne haurà de comunicar-ho a secretaria i després marxar, respectant els horaris per tal d’evitar els retards en tot l’itinerari.

S’encarregarà de treure els abrics als alumnes d’Educació Infantil i de posar-los-hi abans d’arribar a la parada. 

Vetllarà pel bon funcionament del servei, entenent que es tracta d’una prolongació de la tasca del col·legi en l’educació dels alumnes. Quan un alumne no compleixi les normes mínimes de convivència o provoqui algun desperfecte material, la monitora està obligada a informar  la responsable de monitores (Mireia Oliva).

La monitora ha de  portar posada l’armilla groga identificativa de La Vall.


HORARIS

L’autocar ha d’arribar a la parada puntualment. Els alumnes han d’estar preparats a les parades amb el temps suficient; en cap cas l’encarregada baixarà de l’autocar per recollir el nen o la nena al seu domicili. Si l’autocar arriba abans d’hora haurà d’esperar-se fins l’hora establerta.


LES RUTES / AUTORITZACIONS

Si un alumne no ha d’utilitzar el servei d’autocar a la tarda, o ha de fer un canvi de ruta o parada, els pares han de comunicar-ho, per telèfon o a través del correu electrònic [email protected], abans de les 13 h. Per raons de seguretat, el col·legi no autoritzarà sol·licituds verbals dels pares a les encarregades de l’autocar.

Quan un alumne no habitual del servei d’autocar n’ha de fer ús, haurà de sol·licitar autorització de la forma que s’indica en el paràgraf anterior.

No es pot utilitzar el servei d’autocar per traslladar els alumnes a festes particulars.

  

RÈTOLS

Els autocars han de portar en un lloc visible el rètol d’identificació del col·legi, on ha de constar el número de ruta.

Els rètols són responsabilitat de la monitora de l’autocar (s’han de posar al pujar-hi i recollir-los al baixar-ne).


INCIDÈNCIES

Les monitores hauran de passar cada dia per secretaria d’Educació Infantil a recollir les incidències del dia (canvis de ruta i de parades, baixes d’autocar).

Si l’autocar té una avaria o qualsevol incidència que afecti el correcte funcionament del servei encara que només sigui per deu minuts, la monitora té l’obligació d’avisar les famílies i en tot cas el col·legi.

Si un alumne d’Educació Infantil o de 1r a 4t de Primària, menors de 10 anys, no el recull un familiar o persona autoritzada, en cap cas es deixarà a la parada; s’ha d’avisar el col·legi i continuar el trajecte amb l’alumne. Des del col·legi  es comunicarà la incidència a la família i s’hi buscarà la solució adient.

Quan un alumne perd un objecte a l’autocar,  ho ha de comunicar immediatament a la monitora o a Mireia Oliva, perquè elles parlin amb el conductor i procurin localitzar-lo tan aviat com sigui possible.


SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

El transport escolar és un servei que s’ofereix a les famílies que ho desitgin i, per tant, els usuaris (monitores, professores i alumnes) han d’esforçar-se per viure les mateixes normes de convivència i educació que regeixen en el col·legi.

Quan els alumnes pugen a l’autocar, convé que ho facin en ordre, sense empentes i seguint les normes bàsiques d’una bona educació (cedir el pas, saludar el conductor...).

És convenient recordar als alumnes que han de respectar les normes de convivència a cada moment, però especialment durant el trajecte. Els alumnes mostraran respecte al conductor, comportant-se correctament i sense aixecar-se del seient.

Els alumnes tenen un lloc fix per asseure’s  i hauran d’estar  sempre asseguts. A la part  davantera de l’autocar (excepte la primera fila, si no hi ha cinturó de seguretat) s’hi situaran els alumnes d’Educació Infantil i Primària. Els de Secundària i Batxillerat ocuparan els seients del fons.

A l’autocar no es pot ni menjar ni beure, i no es pot baixar de l’autocar si no és en les parades establertes.

Durant el trajecte no se sentirà música ni es veuran pel·lícules que no hagin estat autoritzades  per la responsable de les monitores (Mireia Oliva).

Si un alumne ocasiona un desperfecte al vehicle  intencionadament, els pares seran els encarregats d’assumir el cost de la reparació.

 

  

PROTOCOLO DEL TRANSPORTE ESCOLAR


ACOMPAÑANTES Y MONITORES

Recogerá de las clases a los alumnos de Educación Infantil y los llevará de la mano desde las instalaciones  escolares hasta el autocar y viceversa.

El listado de los alumnos para rutas lo facilita Mireia Oliva (Secretaría).

Los alumnos se han de recibir en la puerta del autocar, asignarles un lugar fijo para sentarse y comprobar que estén sentados donde les corresponda.

A los alumnos de Educación Infantil se les debe ayudar a subir y bajar del autocar.

Antes de salir del colegio pasará lista y contará los alumnos. Si a la hora prevista para salir de La Vall falta algún alumno deberá comunicarlo a secretaría y luego marchar, respetando los horarios para evitar retrasos en todo el itinerario.

Se encargará de sacar los abrigos a los alumnos de Educación Infantil y de ponérselos antes de llegar a la parada.

Velará por el buen funcionamiento del servicio, entendiendo que se trata de una prolongación de la labor del colegio en la educación de los alumnos. Cuando un alumno no cumpla las normas mínimas de convivencia o provoque algún desperfecto material, está obligada a informar a la responsable de monitoras (Mireia Oliva).

La monitora debe llevar puesto el chaleco amarillo identificativo de La Vall.


HORARIOS

El autocar debe llegar a la parada puntualmente. Los alumnos deben estar preparados en las paradas con el tiempo suficiente; en ningún caso la encargada bajará del autocar para recoger al niño o la niña en su domicilio. Si el autocar llega antes de tiempo tendrá que esperar hasta la hora establecida.

 

LAS RUTAS Y AUTORIZACIONES

Si un alumno no tiene que utilizar el servicio de autocar por la tarde, o debe hacer un cambio de ruta o parada, los padres deben comunicarlo por escrito, por teléfono o a través del correo electrónico [email protected], antes de las 13. Por razones de seguridad, el colegio no autorizará solo solicitudes  verbales de los  padres a las encargadas del autocar.

Cuando un alumno no habitual del servicio de autocar haga uso del mismo, deberá solicitar autorización como se indica en el párrafo anterior.

No se puede utilizar el servicio de autocar para trasladar a los alumnos a fiestas particulares. 

 

RÓTULOS

Los autocares deben llevar en un lugar visible el rótulo de identificación del colegio, donde debe constar el número de ruta.

Los rótulos son responsabilidad de la monitora del autocar (deben ponerse al subir y recogerse al bajar).


INCIDENCIAS

Las monitoras deberán pasar cada día por secretaría de Educación Infantil a recoger las incidencias del día (cambios de ruta y de paradas, bajas de autocar).

Si el autocar tiene una avería o cualquier incidencia que afecte al correcto funcionamiento del servicio, aunque suponga sólo un retraso 10 minutos, la monitora tiene la obligación de avisar a las familias i en todo caso al colegio.

Si un alumno de Educación Infantil o de 1º a 4º de Primaria, menores de 10 años, no lo recoge un familiar o persona autorizada, en ningún caso se dejará  en la parada, se debe avisar al colegio y continuar el trayecto con el alumno. Desde el colegio se comunicará la incidencia a la familia y se buscará la solución adecuada .

Cuando un alumno pierde un objeto en el autocar, lo comunicará inmediatamente a la monitora o a Mireia Oliva, para que ellas hablen con el conductor y procuren localizarlo cuanto antes.


SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

El transporte escolar es un servicio que se ofrece a las familias que lo deseen y por lo tanto los usuarios (monitora, profesoras y alumnos) deben esforzarse por vivir las mismas normas de convivencia y educación que rigen, en el colegio.

Cuando los alumnos suben al autocar, conviene que lo hagan en orden, sin empujones y siguiendo las normas básicas de una buena educación (ceder el paso, saludar al conductor ...).

Es conveniente recordar a los alumnos que tienen que respetar las normas de convivencia en cada momento, pero especialmente durante el trayecto. Los alumnos mostrarán respeto al conductor, se comportarán correctamente y no se levantarán del asiento.

Los alumnos tienen un lugar fijo para sentarse y tendrán que permanecer siempre sentados. En la parte delantera del autocar (excepto la primera fila, si no hay cinturón de seguridad) se situarán los alumnos de Educación Infantil y Primaria. Los de Secundaria y Bachillerato ocuparán los asientos de atrás.

En el autocar no se puede comer ni beber, y no se puede bajar del mismo sino es en las paradas establecidas.

Durante el trayecto no se escuchará música ni se verán películas que no hayan sido autorizadas por la responsable de las monitoras (Mireia Oliva).

Si un alumno ocasiona un desperfecto en el vehículo intencionadamente, los padres serán los encargados de asumir el coste de la reparación.


|