usuari 
passwd 
        

LA VALL

Llenties guisades amb ceba i pastanaga
Truita de patates amb amanida de pastanaga
Iogurt natural ensucrat

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

És imprescindible portar el carnet de vacunacions"

6è EPRI. Vacunes
> dimecres 28 de novembre
6è EPRI. Vacunes

Benvolguts pares, mares i tutors,

Com cada any i coincidint amb el curs escolar, el Departament de Salut administrarà les vacunes als centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya (Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny, que modifica el Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques).

La vacunació és la millor opció per a la prevenció i el control de les malalties incloses en el calendari de vacunacions, i la millor alternativa tant per a la salut individual com de la comunitat, a més de ser un dret dels ciutadans.

L’objectiu de la vacunació al centre docent mateix és facilitar l’accés a la vacunació i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància. Per aquest motiu, és molt important la vostra col·laboració.

Les vacunes que s’administren a sisè curs d’educació primària són les següents:

- La vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH), que s’administra en dues dosis i únicament a les noies.

- La vacuna contra l’hepatitis A (HA), que s’administra en dues dosis.

- La vacuna contra la varicel·la (V), que s’administra en dues dosis als nois i a les noies que no hagin passat la malaltia ni hagin rebut la vacuna. En cas que la vostra filla estigui vacunada amb una dosi, se li n’administrarà la segona.

- La vacuna contra el meningococ C conjugada (MC), que s’administra en una única dosi.

La pauta actual de vacunació contra el VPH és de dues dosis. La vacunació és la manera més eficaç de prevenir la majoria de les infeccions causades per alguns tipus de VPH i forma part de les estratègies de prevenció del càncer de cèrvix, tot i que no pot substituir la prevenció secundària, perquè gairebé una tercera part dels càncers de cèrvix estan causats per papil·lomavirus diferents dels continguts en les vacunes utilitzades fins ara. 

D’altra banda, es manté la vacunació contra l’hepatitis A (abans, vacunació antihepatítica AB), ja que els nois i noies ja estan vacunats contra l’hepatitis B.

Pel que fa a la vacunació contra la varicel·la, es vacunarà les noies susceptibles de patir la malaltia, és a dir, les que no hagin passat la malaltia ni hagin estat vacunades anteriorment amb dues dosis de vacuna. Les que hagin estat vacunades anteriorment amb una dosi única, se’ls administrarà la segona per tal de completar la vacunació.

El calendari actual recomana l’administració d’una dosi de la vacuna contra l’MC als 11-12 anys per tal de millorar la protecció contra la malaltia meningocòccica en els adolescents. Aquesta dosi, és convenient aplicar-la encara que als infants ja se’ls hagi administrat anteriorment durant la infància; es tracta d’un reforç per evitar la malaltia, ja que s’ha observat que la immunitat contra la malaltia pot disminuir amb el pas del temps. Si la vostra filla no ha rebut una dosi de la vacuna contra l’MC després dels 10 anys, és aconsellable administrar-la-hi.En general, totes aquestes vacunes són ben tolerades, malgrat que poden causar molèsties locals o malestar general (febre, desmais o mal de cap). Pràcticament mai produeixen efectes adversos greus.

El dia de la vacunació és imprescindible que la vostra filla porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions per anotar-hi les dosis administrades i revisar la informació de la vacunació que hi consta per tal d’administrar les vacunes necessàries si és el cas.


Dia 24 d'octubre:  1ª Dosi HA /  1ª dosi VPH

Dia 28 de novembre: MCC i Varicel·la


Estimados padres, madres y tutores,


Como cada año y coincidiendo con el curso escolar, el Departamento de Salud administrará las vacunas en los centros escolares según el calendario de vacunaciones vigente en Cataluña (Orden SLT / 175/2016, de 20 de junio, que modifica el Decreto 95/2014, de 1 de julio, por el que se establece el calendario de vacunaciones sistemáticas).
La vacunación es la mejor opción para la prevención y el control de las enfermedades incluidas en el calendario de vacunaciones, y la mejor alternativa tanto para la salud individual como de la comunidad, además de ser un derecho de los ciudadanos.

El objetivo de la vacunación en el centro docente mismo es facilitar el acceso a la vacunación y continuar con el calendario de vacunaciones que se inicia en la infancia. Por este motivo, es muy importante su colaboración.


Las vacunas que se administran a sexto curso de educación primaria son las siguientes:

- La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que se administra en dos dosis y únicamente a las chicas.

- La vacuna contra la hepatitis A (HA), que se administra en dos dosis.

- La vacuna contra la varicela (V), que se administra en dos dosis a los chicos y las chicas que no hayan pasado la enfermedad ni hayan recibido la vacuna. En caso de que su hija esté vacunada con una dosis, se le n'administrarà la segunda.

- La vacuna contra el meningococo C conjugada (MC), que se administra en una única dosis.


La pauta actual de vacunación contra el VPH es de dos dosis. La vacunación es la manera más eficaz de prevenir la mayoría de las infecciones causadas por algunos tipos de VPH y forma parte de las estrategias de prevención del cáncer de cérvix, aunque no puede sustituir la prevención secundaria, para que casi una tercera parte de los cánceres de cérvix están causados ​​por papilomavirus diferentes de los contenidos en las vacunas utilizadas hasta ahora.


Por otra parte, se mantiene la vacunación contra la hepatitis A (antes, vacunación antihepatítica AB), ya que los chicos y chicas ya están vacunados contra la hepatitis B.

Con respecto a la vacunación contra la varicela, se vacunará las chicas susceptibles de padecer la enfermedad, es decir, las que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunadas anteriormente con dos dosis de vacuna. Las que hayan sido vacunadas anteriormente con una dosis única, se les administrará la segunda para completar la vacunación.

El calendario actual recomienda la administración de una dosis de la vacuna contra la MC a los 11-12 años para mejorar la protección contra la enfermedad meningocócica en los adolescentes. Esta dosis es conveniente aplicarla aunque a los niños ya se les haya administrado anteriormente durante la infancia; se trata de un refuerzo para evitar la enfermedad, ya que se ha observado que la inmunidad contra la enfermedad puede disminuir con el paso del tiempo. Si vuestra hija no ha recibido una dosis de la vacuna contra la MC después de los 10 años, es aconsejable administrarsela. En general, todas estas vacunas son bien toleradas, aunque pueden causar molestias locales o malestar general (fiebre , desmayos o dolor de cabeza). Prácticamente nunca producen efectos adversos graves.

El día de la vacunación es imprescindible que  vuestra hija lleve el carné de salud o el carné de vacunaciones para anotar las dosis administradas y revisar la información de la vacunación que consta para administrar las vacunas necesarias en su caso .


Día 24 de octubre:  1ª Dosis HA /  1ª dosis VPH

Día 28 de noviembre: MCC y Varicela


|