usuari 
passwd 
        

LA VALL

Arròs amb salsa de tomàquet
Pit de pollastre a la planxa, amanida d'enciam i tomàquet
Mandarina

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

3r ESO. Exàmens EOI
> dilluns 12 de març
3r ESO. Exàmens EOI

Benvolguts pares,

L’escola la Vall cada any presenta un gran nombre d’alumnes a les proves lliures de l’Escola Oficial d’Idiomes per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat d'anglès, organitzades per el Departament d'Ensenyament. El certificat de nivell intermedi correspon al nivell B1 i el certificat de nivell avançat correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d'Europa.

La inscripció de la convocatòria ordinària de juny de 2018 es farà al març. La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d’una prova escrita i una prova oral. Les dates de les proves escrites són els dies 31 de maig de 2018 (nivell intermedi) i 8 de juny de 2018 (nivell avançat). Les dates de les proves orals es comunicaran el dia de la prova escrita. La inscripció a les proves queda formalitzada en el moment de fer efectiu el pagament corresponent a la taxa d’inscripció.

Us facilitem l´import corresponent a la convocatòria de juny 2018.

Nivell intermedi (B1)

Prova: taxa ordinària (75.35 €); taxa per alumnes que pertanyen a una família nombrosa categoria general i/o família monoparental (37.70 €) i taxa per alumnes que pertanyen a una família nombrosa categoria especial (0 €). Expedició del títol:  l’expedició del certificat intermedi no té cap cost  addicional.

Nivell avançat (B2)

Prova: taxa ordinària (92.85 €); taxa per alumnes que pertanyen a una família nombrosa categoria general i/o família monoparental (46.40 €) i taxa per alumnes que pertanyen a una família nombrosa categoria especial (0 €). Expedició del títol:  l’expedició del certificat avançat suposa un cost  addicional de 72.05 € (taxa ordinària) o 36.05 € per alumnes que pertanyen a una família nombrosa.

 

Per tal de facilitar el procés d'inscripció, les alumnes hauran de presentar una còpia del DNI (ambdues cares), i còpies del carnet de família nombrosa vigent (ambdues cares) o carnet de família monoparental (si és el cas). El departament d'Anglès coordinarà el procés de preinscripció i posteriorment enviarà la informació referent al pagament.  

Atentament,


English Departament

 


 

Apreciados padres,

El colegio La Vall, cada año, presenta un gran número de alumnas a las pruebas libres de la Escola Oficial d’Idiomes para la obtención de los certificados de nivel intermedio y de nivel avanzado de inglés, organizadas por el Departament d’Ensenyament. El certificado de nivel intermedio corresponde al nivel B1 Y el certificado de nivel avanzado, al nivel B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa.

La inscripción para la convocatoria ordinaria de junio de 2018 tendrá lugar en marzo y da derecho hacer un único examen, que consta de una prueba escrita y una prueba oral. Las fechas de las pruebas escritas serán los días 31 de mayo de 2018 para el  nivel intermedio y 8 de junio de 2018 para  nivel avanzado. Las fechas de las pruebas orales se comunicarán el día de la prueba escrita. La inscripción de las pruebas queda formalizada en el momento en que se hace efectivo el pago correspondiente a la tasa de la misma.

Os informamos del importe correspondiente a la convocatoria de junio 2018:

Nivel intermedio (B1)

Prueb : tasa ordinaria (75.35 €); tasa pera alumnas que pertenecen a una familia numerosa categoría general y/o familia monoparental (37.70 €) y tasa para alumnas que pertenecen a una familia numerosa categoría especial (0 €). Expedición del título: la expedición del certificado intermedio no tiene ningún coste  adicional.

Nivel avanzado (B2)

Prueba: tasa ordinaria (92.85 €); tasa para alumnas que pertenecen a una familia numerosa categoría general y/o familia monoparental (46.40 €) y tasa para alumnas que pertenecen a una familia numerosa categoría especial (0 €). Expedición del título: la expedición del certificado avanzado supone un coste adicional de 72.05 € (tasa ordinaria) o 36.05 € para alumnas que pertenecen a una familia numerosa.


Para facilitar el proceso de inscripción, las alumnas deberán presentar una copia del DNI (por las dos caras) y del carnet de familia numerosa vigente (por las dos caras) o carnet de familia monoparental, si se da el caso. El departamento de inglés coordinará el proceso de pre-inscripción y posteriormente enviará toda la información referente al pago.

 

Cordialmente,

 

English Departament


|