usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

L’article 26 exclou injustament del Concert Educatiu els centres que ofereixen un model pedagògic d’educació diferenciada (o no mixta)."

Avantprojecte de la Llei catalana d’Educació
a fons
Avantprojecte de la Llei catalana d’Educació

Atempta contra la llibertat d’ensenyament i contra el dret dels pares a elegir el tipus d’educació per als seus fills, i condemna a l’asfíxia econòmica les escoles concertades, que escolaritzen el 40% de l’alumnat de Catalunya.

Aquests són els punts més polèmics: 

Servei educatiu d’interès públic o servei públic d’educació? 

Contravenint el mandat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que diu que “la Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès públic”(article 21.1) 

Es parla de "servei públic d'educació" per referir-se a escoles públiques i concertades, com si l'Estat o la Generalitat fossin els propietaris d'ambdues. L'educació és un "servei d'interès públic" i el poden prestar tant les administracions públiques com la iniciativa social. 

L’expressió “servei públic d’ Educació”, deixa molt clar el caràcter subsidiari de la privada concertada, que hi serà present com, on i fins quan se’ns necessiti; o el que es el mateix que dir “fins que els centres públics no puguin atendre tota la demanda“ 

S'ignora el caràcter propi dels centres 

Només s’esmenta un cop en tot el text i és en referència a l’adscripció de centres. La identitat, diferenciació d’ofertes educatives i característiques importants dels nostres centres queden totalment uniformades dins d’un “servei públic” d’educació. 

Principi d’escolarització mixta 

L’avantprojecte fixa el principi d’escolarització mixta (Article 26) com un dels principis ordenadors de la prestació del servei públic d’educació (concert). 

• Vulnera l’article 27 de la Constitució i diverses sentències 

• No apareix recollit ni a la LOE, ni al PNE ni a les Bases de la LEC, ni a l’Estatut d’Autonomia. 

• No té cap fonament pedagògic 

• És conseqüència de la voluntat del Departament per imposar un model únic 

No respecta la llibertat d’ensenyament i d’elecció de centres 

Contravenint la Constitució espanyola (Art.27) i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Art.21.1), l’ avantprojecte de llei desempara la llibertat d’ensenyament i desprotegeix també la llibertat dels pares per triar escola per als seus fills, així com la llibertat de creació de centres. 

La concepció de la planificació educativa ignora del tot l’existència de centres de titularitat diversa i només esmenta les necessitats d’escolarització i mai planteja les demandes de les famílies com a criteri. 

Autonomia dels centres es veu amenaçada 

L'Avantprojecte de Llei imposa un "comissari" polític municipal al consell escolar dels centres concertats per a "control i gestió“. Sembla atorgar unes possibilitats de participació il•limitades als municipis, fins i tot en qüestions d’ordre intern dels centres. 

Intervencionisme a l’admissió d’alumnes 

Es programa “l’oferta de places escolares“ reforçant l’intervencionisme i dirigisme de les diferents administracions, en contra dels principis constitucionals i de la LOE, que obliga a respectar i planificar la demanda basant-se en el dret d’elecció de centres per part dels pares. 

Es donen competències de gestió de sol•licituds a les oficines municipals de matriculació, en detriment dels centres. 

Es nega expressament la possibilitat de fixar criteris complementaris en la baremació de sol•licituds, ni en el cas d’empat en els criteris prioritaris, abocant a l’arbitrarietat d’un sorteig les situacions d’empat de punts. 

Es suprimeixen els punts per famílies nombrosa per a l’admissió d’alumnes en les escoles, vulnerant una altra vegada la Llei de Protecció a Famílies Nombroses. 

Financiació insuficient per l’escola concertada 

S’abandona el compromís del PNE de calcular el cost real de la plaça escolar que permeti la gratuïtat total de l’ensenyament bàsic obligatori i de l’educació infantil, en nom de criteris ambigus i imprecisos dels fal•laços contractes programes. No obre cap perspectiva per l’augment i l’extensió del suport econòmic a l’escola concertada 

S’imposa un % màxim d’immigrants 

S'imposa un percentatge màxim d’immigrants als centres educatius: per què no un màxim també per religió, raça o sexe? És una mesura discriminatòria per als drets fonamentals del nouvinguts. 

|