usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Per a pares de P-2"

P2 - Preinscripció curs 2013-2014
Pares
25.02.2013
P2 - Preinscripció curs 2013-2014

Segons el que estableix la normativa del Departament d’Ensenyament sobre la preinscripció us preguem que passeu per la Secretaria del centre de l'11 al 22 de març de 2013, per tal de signar l’imprès de preinscripció del/ de la vostre/a fill/a.

És important que ens porteu la següent documentació, imprescindible per poder fer la preinscripció:

 • Original i fotocòpia del Llibre de Família (fulls on consten els pares i el/la fill/a a preinscriure).
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor (l’adreça que hi consta ha de ser l’actual).
 • Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball (si es viu fora de Girona i es treballa a Girona, dins de la zona d’influència de Les Alzines –zona 3). Podeu consultar les zones al mateix col·legi o a la web: http://www2.girona.cat/ca/educacio_ome
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Original i fotocòpia (apartat de vacunes) del llibre de vacunes.

En determinades circumstàncies:

 •  
  • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem (beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
  • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
  • Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut, si s’al·lega aquesta circumstància.
  • Us demanem que, si és possible, vingueu els primers dies de preinscripcions, ja que les gestions a fer són moltes i així evitem cues d’última hora.

Per a qualsevol aclariment o dubte us podeu posar en contacte amb Marta Roure (

mroure.lesalzines@institucio.org), secretària pedagògica del col·legi. 


|