usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

6è PRIM - 1a dosi vacuna anithepatitis A i MCC
> dilluns 6 de novembre ( 09:00 )
6è PRIM - 1a dosi vacuna anithepatitis A i MCC

 De: Consol Canals – coordinadora de primària

A: Pares d’alumnes de 6è de primària


Per indicació de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i dins del programa de vacunació escolar de Catalunya (Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny, que modifica el Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques), les vacunes que s’administren a 6è són les següents:


-      La vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH)*, que s’administra en dues dosis i únicament a les noies.

-      La vacuna contra l’hepatitis A (VHA), que s’administra en dues dosis.

-      La vacuna contra la varicel·la (V), que s’administra en dues dosis a qui no hagi passat la malaltia ni hagi rebut la vacuna. En cas que la vostra filla estigui vacunada amb una dosi, se li n’administrarà la segona.

-      La vacuna contra el meningococ C conjugada (MCC), que s’administra en una única dosi.

*Per a aquest curs 2017-2018, com a novetat, s’utilitzarà la vacuna contra el VPH nonavalent. Aquesta vacuna, incorpora protecció contra cinc tipus addicionals de papil·lomavirus no presents en les vacunes utilitzades fins ara. Això permetrà augmentar la cobertura contra més tipus de papil·lomavirus causants de càncers.

El calendari actual recomana l’administració d’una dosi de la vacuna contra l’MCC als 11-12 anys per tal de millorar la protecció contra la malaltia meningocòccica en els adolescents. Aquesta dosi és convenient aplicar-la encara que als infants ja se’ls hagi administrat anteriorment durant la infància; es tracta d’un reforç per evitar la malaltia, ja que s’ha observat que la immunitat contra la malaltia pot disminuir amb el pas del temps. Si la vostra filla no ha rebut una dosi de vacuna MCC després dels 10 anys, és aconsellable administrar-la. D’altra banda, es manté la vacunació contra l’hepatitis A (abans, vacunació antihepatítica A+B), ja que els nois i noies ja estan vacunats contra l’hepatitis B.

S’administrarà en diferents dosis segons aquest calendari:

  • 6 de novembre de 2017 (9.00 h): 1a antihepatitis A i MCC
  • 28 de novembre de 2017 (9.00 h):, 1a antivaricel·la; 1a antiVPH
  • 29 de maig de 2018 (9.00 h): 2a dosi antiVPH i antihepatitis A

ATENCIÓ! La data de la primera vacunació ens l’ha actualitzat el CAP recentment, les altres es mantenen igual.

El llibre de vacunacions ha de ser entregat a la tutora abans del dia de la vacunació, perquè la infermera encarregada complementi l’apartat corresponent. Aquest llibre restarà en possessió de l’escola fins al mateix moment de la vacunació, i us el tornarem un cop les alumnes hagin rebut la 1a dosi de la vacuna. Quan les nenes rebin les següents dosis us el demanarem de nou.

Només es vacunaran les alumnes que portin l’autorització paterna junt amb el llibre de vacunacions.

Per a qualsevol informació sobre aquestes vacunes, us podeu adreçar al pediatre de les vostres filles.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, i restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte.

Imprimir autorització


Por indicación del Departament de Salut de la Generalidad de Cataluña y dentro del programa de vacunación escolar de Cataluña (Orden SLT/175/2016, del 20 d ejunio, que modifica el Decreto 95/2014, de 1 de julio, por el que se establece el calendario de vacunaciones sistemáticas), las vacunas que se administran en 6º son las siguientes:

-       Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH)*, que se administra en dos dosis y únicamente a las chicas.

-       Vacuna contra la hepatitis A (VHA), que se administra en dos dosis.

-       Vacuna contra la varicela (VVZ), que se administra en dos dosis a quien que no hayan pasado la enfermedad ni haya recibido la vacuna. En caso de que su hija esté vacunada con una dosis, se le administrará la segunda.

-       Vacuna contra el meningococo C conjugada (MCC), que se administra en una única dosis.

* Para este curso 2017-2018, como novedad, se utilizará la vacuna contra el VPH nonavalent. Esta vacuna, incorpora protección contra cinco tipos adicionales de papilomavirus no presentes en las vacunas utilizadas hasta ahora. Esto permitirá aumentar la cobertura contra más tipos de papilomavirus causantes de cánceres.

 

El calendario actual recomienda la administración de una dosis de la vacuna contra el MCC a los 11-12 años para mejorar la protección contra la enfermedad meningocócica en los adolescentes. Esta dosis es conveniente aplicarla aunque ya se haya administrado anteriormente durante la infancia; se trata de un refuerzo para evitar la enfermedad, ya que se ha observado que la inmunidad contra la enfermedad puede disminuir con el paso del tiempo. Si su hija no ha recibido una dosis de vacuna MCC después de los 10 años, es aconsejable administrarla. Por otra parte, se mantiene la vacunación contra la hepatitis A (antes, vacunación antihepatítica A + B), ya que los chicos y chicas ya están vacunados contra la hepatitis B.

Administrará en diferentes dosis según este calendario:

• 24 de octubre de 2017 (9.00 h):  1ª dosis antihepatitis A y MCC

• 28 de noviembre de 2017 (9.00 h): 1ª dosis antivaricela ; 1a anti VPH

• 29 de mayo de 2017, 2ª  dosis antiVPH y antihepatitis A

El libro de vacunaciones debe ser entregado a la tutora antes del día de la vacunación, para que la enfermera encargada complemente el apartado correspondiente. Este libro quedará en posesión de la escuela hasta el mismo momento de la vacunación, y se lo volveremos una vez las alumnas hayan recibido la 1ª dosis de la vacuna. Cuando las niñas reciban las siguientes dosis os lo pediremos de nuevo.

Sólo se vacunarán las alumnas que traigan la autorización paterna junto con el libro de vacunaciones.

Para  cualquier información sobre estas vacunas, podéis dirigiros al pediatra de vuestras hijas.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

 

As prescribed by the Health Department of Generalitat de Catalunya and comprised in the catalan school immunisation programme (Act 95/2014, from the 1st July, and by which a vaccination calendar is established), the vaccinations that are administered in 6th of primary are the ones that follow:

-      Vaccionation against Human Papillomavirus (HPV), administered in two shots and only to girls.

-      Vaccination against Hepatitis A virus (HAV), also administered in two shots.

-      Vaccination against  Varicella zoster virus (VZV), which is administered in two shots to those students who have not suffered the mentioned illness and have never received the immunisation. Should your daughter have received only the first dose, she will receive the second in the school.

-      Vaccination against Meningococcal C Conjugate disease (MCC), which is administered in a single dose.

 

* During this school year 2017-2018, students will be administered the nonavalent HPV vaccine. It incoroporates protactions against five additional types of papillomavirus that were not present in the previous vaccines. This will increase coverage against more types of papillomavirus that can cause cancer.

According to the current calendar, it is recommended to administer one vaccine shot against MCC when one is 11-12 years old in order to improve protection against meningococcal disease in teenage years.

Regardless of the fact that an infant has already been administered this dose, it is convenient to reapply it as a reinforcement to avoid the disease, because immunisation can decrease overtime.

If your children have never received a dose of the MCC vaccine after they are 10 years old, it is recommended to administer it. On the other hand, vaccination for Hepatitis will be only against HAV, since both boys and girls are already immunised against Hepatitis B.

Below you will find a calendar with the different administration dates:

 

  • 6th November 2017 (9:00): first doses of antihepatitis A and MCC
  • 28th November 2017 (9:00): varicella and first antiHPV
  • 29th May 2018 (9:00): second doses of antiHPV and antihepatitis A

You should hand in as well an authorisation with the vaccines your children will need to be administered at school.

The vaccination book or certificate will need to be given to the tutor before the day of vaccination, so that the nurse in charge can fill the appropriate section.

This certificate will remain a possession of the school until the very moment of the vaccination, and will be returned to you as soon as your children receive the first shots. You will be required to bring it again when they have to be administered the second shots of each vaccine.

Only those girls with a parental authorisation and a vaccination certificate will be allowed to receive the doses.

If you need any further information about these vaccinations, you can contact your own pediatrician.

Thank you for your collaboration, and we are at your disposition to solve any doubts.


  • 6è PRIM - 1a dosi vacuna anithepatitis A i MCC
  • versio per a imprimir de 6è PRIM - 1a dosi vacuna anithepatitis A i MCC
|