usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

És necessari entregar el permís signat a la tutora"

BTX- Permís sortides, tardes lliures i menjador
> dijous 14 de setembre
BTX- Permís sortides, tardes lliures i menjador

De: Coordinadora de Batxillerat            

A: Pares d’alumnes de Batxillerat


Per poder deixar sortir del recinte escolar les vostres filles, és necessària la vostra autorització signada.

1-Sortir del recinte escolar tots els dies lectius a les hores d’esbarjo del matí i migdia. Al migdia, segons grup i modalitat acabaran a les 14.10h o a les 13.30h.

2 - Tardes lliures de tot el curs: segons el quadre adjunt (clica aquí)

Adjuntem una butlleta de resposta on podeu indicar els dies que farà ús de menjador la vostra filla (clica aquí) .

Les alumnes que ho desitgin podran disposar de la biblioteca.

- Les tardes lliures per preparar els exàmens d’avaluació o finals. Les alumnes que ho desitgin podran disposar de la biblioteca.

4 - Sortir de l’escola durant l’horari lectiu (per anar al metge, a fer una gestió del treball de recerca....), sempre i quan prèviament els pares hàgiu realitzat una trucada a la secretaria de l’escola informant i donant permís per aquesta sortida.

Aquest permís ha d’estar signat i entregat a la secretaria (lesalzines@institucio.org) de l’escola o a la tutora el primer dia d’escola, el dia 14 de setembreSense aquest permís les alumnes no podran sortir del recinte escolar.

Permís per imprimir (clica aquí)


Para que vuestras hijas puedan salir del recinto escolar, es necesaria vuestra autorización firmada.

1- Salir del recinto escolar todos los días lectivos en las horas de recreo de la mañana y mediodía. Al mediodía, según grupo y modalidad acabarán a las 14.10h o a las 13.30h.

2 - Tardes libres de todo el curso: según el cuadro adjunto

Adjuntamos un impreso de respuesta donde podéis indicar los días que vuestra hija hará uso del comedor.

Las alumnas que lo deseen podrán disponer de la biblioteca.

3 - Las tardes libres para preparar los exámenes de evaluación o finales. Las alumnas que lo deseen podrán disponer de la biblioteca.

4 - Salir de la escuela durante el horario lectivo (para ir al médico, a hacer una gestión del trabajo de investigación ...), siempre y cuando previamente los padres hayáis realizado una llamada a la secretaría de la escuela informando y dando permiso para esta salida.

Este permiso debe estar firmado y entregado a la secretaría (lesalzines@institucio.org) de la escuela o la tutora el primer día de escuela, el día 14 de septiembre. Sin este permiso las alumnas no podrán salir del recinto escolar.


You need to authorise any exit from the school building.

1- To go out of the school building during morning and afternoon breaks.

2 - Free afternoons: See the grid attached.

We attach the form so that you can inform when your daughters will be having lunch at school. They will be given a card that they will need to present in order to use this service.

Those students who wish to, can use the library during these afternoons.

3 - On free afternoons to prepare exams.Those girls who wish to can also use the library.

4 - During class time (doctor appointments, research project…) provided that parents have previously phoned the school’s office to inform and give permission for it.

This authorisation needs to be signed and given to the school’s administration office (lesalzines@institucio.org) or the tutor on the first day of school (14th September). Without this authorisation, students will not be allowed to go out of the school building.

  • BTX- Permís sortides, tardes lliures i menjador
  • versio per a imprimir de BTX- Permís sortides, tardes lliures i menjador
|