usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Cal respondre el formulari abans del 4/07/2017"

6è PRIM – Optativa 1r d’ESO curs 2017/18
> dimarts 4 de juliol
6è PRIM – Optativa 1r d’ESO curs 2017/18

De: Coordinadora d’ESO

A: Pares d’alumnes que actualment cursen 6è de primària


Ens tornem a posar en contacte amb vosaltres per tancar la selecció de les matèries optatives de la vostra filla. Després de la primera ullada, hem fet uns petits retocs i, per tant, us demanem que torneu a respondre el formulari. És important que  llegiu novament tots els detalls, perquè només considerarem vàlida aquesta segona resposta. Els grups seran d’un màxim 25 alumnes i s’aniran omplint per ordre d’inscripció.


Com sabeu, tant l’alemany com el francès suposen una segona llengua estrangera per a l’alumna, i això representa un esforç addicional. Per la qual cosa voldríem aclarir alguns aspectes que us facilitin prendre la decisió de la mà de les tutores de 6è:


a. Treball per competències. Proporciona una millora en les eines d’escriptura, lectura, raonament i comprensió.

-      La cursaran les alumnes de 6è que tenen mitjana de 5.

-      També la podrà fer l’alumna que té mitjana de 6 (en el cas que tingui dos 5 en les àrees de Llengües o Matemàtiques)


b. English Project: aprofundeixen en l’anglès (oral i escrit) treballant altres temes com l’art, la cultura, els costums, etc…


Per al proper curs, aconsellem que les alumnes que tinguin una mitjana de notable, o bé, d’ excel·lent  triïn entre  francès o bé alemany. Com que la segona llengua estrangera, constitueix un pla per a tota l'etapa , l’alumna l’ha de mantenir durant els quatre cursos. “Atès aquest caràcter de continuïtat, el centre - d’acord amb l’avaluació inicial de l'alumna- ha d’informar i orientar els alumnes que consideri que poden seguir aquests estudis”[1]. A Les Alzines, donem l’opció de reconsiderar aquesta tria a 3r ESO.


d. Els criteris acadèmics per poder escollir l’alemany són els següents:


- Haver aprovat totes les assignatures.

- Nota final d’anglès 8, 9 o 10.

- Nota final de català i castellà 7, 8, 9 o 10.

- Nota final de matemàtiques, mínim un 6.


e. Els criteris acadèmics per poder escollir francès són els següents:


- Haver aprovat totes les assignatures.

- Nota final d’anglès 7, 8, 9 o 10.

- Nota final de català i castellà 7, 8, 9 o 10.


Us voldríem recordar també que continuarà oferint-se la possibilitat d’estudiar francès acadèmic extraescolar, però no s’oferirà alemany extraescolar.

Agrairíem responeu el formulari

A final de curs revisarem el compliment dels requisits esmentats. 

Nos volvemos a poner en contacto con vosotros para cerrar la selección de las materias optativas de vuestra hija. Tras la primera ojeada, hemos hecho unos pequeños retoques y, por tanto, os pedimos que volváis a responder el formulario. Es importante que leáis nuevamente todos los detalles, porque sólo consideraremos válida esta segunda respuesta. Los grupos serán de un máximo 25 alumnas y se irán llenando por orden de inscripción.

Como sabéis, el alemán y el francés suponen una segunda lengua extranjera para la alumna, y esto representa un esfuerzo adicional. Por eso, queremos aclarar algunos aspectos que os faciliten tomar la decisión con la ayuda de las tutoras de 6º:

 

a. Trabajo por competencias. Proporciona una mejora en las herramientas de escritura, lectura, razonamiento y comprensión.

- La cursarán las alumnas de 6º que tienen promedio de 5.

- También la podrá hacer la alumna que tiene promedio de 6 (en el caso de que tenga dos 5 en las áreas de Lenguas o Matemáticas)

 

b. English Project: profundizan en el inglés (oral y escrito) trabajando otros temas como el arte, la cultura, las costumbres, etc ...

 

Para el próximo curso, aconsejamos que las alumnas que tengan una media de notable, o bien, de excelente elijan entre francés o alemán. Como la segunda lengua extranjera, constituye un plan para toda la etapa, la alumna lo mantendrá durante los cuatro cursos. "Dado este carácter de continuidad, el centro - de acuerdo con la evaluación inicial del alumna- debe informar y orientar a los alumnos que considere que pueden seguir estos estudios". En Les Alzines, damos la opción de reconsiderar esta elección a 3º ESO.

 

d. Los criterios académicos para poder escoger el alemán son los siguientes:

 

- Haber aprobado todas las asignaturas.

- Nota final de inglés 8, 9 o 10.

- Nota final de catalán y castellano 7, 8, 9 o 10.

- Nota final de matemáticas, mínimo un 6.

 

e. Los criterios académicos para poder escoger francés son los siguientes:

 

- Haber aprobado todas las asignaturas.

- Nota final de inglés 7, 8, 9 o 10.

- Nota final de catalán y castellano 7, 8, 9 o 10.

 

Os queremos recordar también que continuará ofreciéndose la posibilidad de estudiar francés académico extraescolar, pero no se ofrecerá alemán extraescolar.

 

Agradeceríamos que respondáis el formulario.

 

A final de curso revisaremos el cumplimiento de los requisitos mencionados.

 

We are contacting you again in order to close the optional subjects selection. We kindly ask you to fill the form again.

It is important that you read all the details again, because only the second response will be considered valid. The groups will be of 25 students maximum and they will be made in the order of enrolment.

As you know, German and French are a second foreign language so it means an extra effort. This is why we would like to clarify some aspects so that you can take a wise decision with the help of you daughter’s tutors:


a. Competential work. It aims at improving the writing, reading, reasoning and comprehension tools.

- Aimed at students with an average of 5.

- Girls with an average of 6 may try it if they have fives in two of the languages or maths.


b. English Project: Deepen oral and written English working on topics such as art, culture, customs...


Those girls with an average between 7 and 10 can choose between French and German. Since it is a plan for all the ESO stage, students who choose it will need to continue it through all the ESO. “Since it has got a continuing nature, the centre - following the student’s initial evaluation - will inform and orient students that are eligible to follow these programmes”. In Les Alzines, we give the opportunity of reconsidering the choice in 3rd of ESO.


d. Academic criteria to choose German are the ones that follow:


- Having passed all the subjects.

- Final English mark: 8, 9 or 10.

- Final mark of Catalan and Spanish: 7, 8, 9 or 10.

- Final maths mark: minimum a 6.


e. Academic criteria to choose German are the ones that follow:


Having passed all the subjects.

- Final English mark: 7, 8, 9 or 10.

- Final mark of Catalan and Spanish: 7, 8, 9 or 10.


We would like to remind you that French will also remain an extracurricular activity, but German will not be offered as such.


We would be grateful if you fill in the form.

At the end of the school year the fulfilment of the criteria will be revised.[1] Generalitat de Catalunya. Dep Ensenyament. Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO de 23/06/2016.


|