usuari 
passwd 
        

LA VALL

Amanida de pasta amb pernil dolç, blat de moro, tonyina i ou dur
Hamburguesa amb ceba confitada i amanida
Síndria

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Cada acció formativa s'adequa a les diferents etapes del desenvolupament evolutiu de l'alumne"

MECS. Qui són i què fan
Pares
30.11.2013
MECS. Qui són i què fan

A La Vall es desenvolupa un programa sistemàtic i intencional de continguts, on cada acció formativa s'adequa a les diferents etapes del desenvolupament evolutiu de l'alumne i respon a les necessitats, interessos i preocupacions dels pares.

Per aconseguir aquest objectiu La Vall compta amb el treball conjunt de diferents equips. 

Para conseguir este objetivo La Vall cuenta con el trabajo conjunto de distintos equipos.


ESCOLA DE FAMiLIES / ESCUELA DE FAMILIAS

Som escoles de famílles, perquè a aquestes correspon el dret i el deure de l'educació. Per això dediquem un gran esforç a orientar-vos en la vostra tasca insubstituïble. Volem que sigueu els millors pares dels vostres fills. La nostra preocupació és la vostra: la família.

Somos escuelas de famillas, porque a estas corresponde el derecho y el deber de la educación. Por eso dedicamos un gran esfuerzo a orientaros en vuestra tarea insustituible. Queremos que seáis los mejores padres de vuestros hijos. Nuestra preocupación es la vuestra: la familia.


COMEC (COORDINADOR DELS MATRIMONIS ENCARREGATS DE CURS) / COMEC (COORDINADOR DE LOS MATRIMONIOS ENCARGADOS DE CURSO)

El COMEC és una figura al servei dels MEC en l'etapa educativa que els correspon. La seva missió és la de treballar en equip amb els MEC per afavorir un millor desenvolupament de la seva funció i generar un ambient més estimulant.

El COMEC es una figura al servicio de los MEC en la etapa educativa que les corresponde. Su misión es la de trabajar en equipo con los MEC para favorecer un mejor desarrollo de su función y generar un ambiente estimulante.


MEC (MATRIMONI ENCARREGAT DE CURS) /MEC (MATRIMONIO ENCARGADO DE CURSO)

El MEC és l'element d'unió entre les famílies del seu curs i La Vall per:

Impulsar i coordinar les activitats de formació que el centre posa a la disposició de les famílies.

Arribar al tracte personal amb els pares del seu curs per integrar-los en la línia educativa del CENTRE.


El MEC es el elemento de unión entre las familias de su curso y La Vall para:

Impulsar y coordinar las actividades de formación que el centro pone a disposición de las familias.

Llegar al trato personal con los padres de su curso para integrarlos en la línea educativa del centro.


RELACIÓ DELS MEC AMB LA TUTORA DE CURS/ RELACIÓN DE LOS MEC CON LA TUTORA DE CURSO 

Resulta clau que els MEC  i la tutora mantinguin una relació fluida i constant al llarg del curs perquè desenvolupin amb eficàcia la missió que el Col·legi els ha encomanat. Per aconseguir-ho és important que tots dos coneguin per endavant amb claredat la missió i funcions del MEC. Per desenvolupar aquesta relació es proposa un pla de reunions MEC/Tutores al llarg del curs on es defineix la freqüència, format (durada, on i quan) i continguts de la reunió. 

Resulta clave que los MEC y la tutora mantengan una relación fluida y constante a lo largo del curso para que desarrollen con eficacia la misión que el colegio les ha encomendado. Para conseguirlo, es importante que ambos conozcan de antemano con claridad la misión y funciones del MEC. Para desarrollar esta relación se propone un plan de reuniones MEC/Tutoras a lo largo del curso en el que se define la frecuencia, el formato (duración, lugar y fecha) y los contenidos de las mismas. 


PLA DE FORMACIÓ DE FAMÍLIES /PLAN DE FORMACIÓN DE FAMILIAS

Desenvolupa un programa sistemàtic i intencional de continguts, on cada acció formativa s'adeqüi a les diferents etapes del desenvolupament evolutiu de l'alumne i respongui a les necessitats, interessos i preocupacions dels pares.

Desarrolla un programa sistemático e intencional de contenidos, donde cada acción formativa sea adecuada a las distintas etapas del desarrollo evolutivo del/de la alumno/a y responda a las necesidades, intereses y preocupaciones de los padres.


Veure pla de formació / Ver plan de formación

galeria de fotos
  • MECS. Qui són i què fan
  • MECS. Qui són i què fan
|