usuari 
passwd 
        

LA VALL

Arròs amb salsa de tomàquet
Mandonguilles estofades amb pèsols, pastanaga i patates
Natillas

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Dirigida a les famílies de 5è d'EPRI, 3r d'ESO i aquelles famílies fins a 2n de Batxillerat que s'hagin incorporat aquest curs a La Vall."

Autorització GOOGLE APPS EDUCATION
> divendres 1 de setembre
Autorització GOOGLE APPS EDUCATION


Cal que signin el document els pares de/ d':

-alumnes noves a l'escola sempre que s'hagin incorporat en algun curs a partir de 5è d'EPRI.
-TOTES les alumnes de 5è d'EPRI.
-alumnes que aquest curs compleixen 14 anys ja que l'altre document deixa de tenir validesa (3r ESO)

Autorització + 14 anys / Autorización + 14 años (2n ESO- 3r ESO- 4t ESO- 1r BATX i 2n BATX). * Les alumnes que compleixen 14 anys al llarg d'aquest curs escolar cal que retornin l'autorització de +14 anys.

Autorització - 14 anys / Autorización - 14 años (4t-5è- 6è i 1r ESO)

Un cop signada cal fer-la arribar a la tutora de la vostra filla /  Una vez firmada la debéis entregar a la tutora de vuestra hija.


Descarregar la següent informació en PDF   / Descargar la siguiente información en PDF

Benvolgut/da pare/mare, 

Institució Familiar d’Educació us recorda que s’utilitza en tots els nostres centres la aplicació ‘Google Apps For Education (Edició Educació)’. Aquest aplicatiu informàtic pretén, a través de tot un conjunt gratuït d’eines personalitzables, i sense publicitat, que tant professors, com alumnes o, fins i tot, el personal administratiu treballi conjuntament per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels vostres fills/filles.

La aplicació ‘Google Apps For Education’ presenta tot un seguit de serveis que ben aviat es trobaran a la vostra disposició, els quals es detallen detingudament a continuació:

Gmail’: És un servei de missatgeria electrònica basat en web que permet executar el seu sistema de correu mitjançant els sistemes de Google. Permet accedir a la bústia d’entrada d’un usuari final (l’/l’alumne/a) a través d’un navegador web compatible; llegir, redactar, respondre i reenviar missatges, així com administrar-los mitjançant etiquetes.

Google Calendar’: És un servei basat en web per administrar calendaris personals. Proporciona una interfície perquè els/les alumnes vegin els seus calendaris, planifiquin reunions amb altres usuaris (alumnes, professors, personal administratiu…), vegin la informació de disponibilitat d’altres alumnes, professors…, i reservin sales o altres recursos.

Google Drive’: Proporciona eines basades en web per a la creació de documents, fulls de càlcul i presentacions, a més de donar la possibilitat de col·laborar entre ells. Els/les alumnes poden crear aquests documents a través d’un navegador web o pujar-los des d’altres sistemes compatibles. També es poden compartir aquests documents amb altres alumnes i professors amb la finalitat de treballar o modificar-los de forma conjunta.

Google Sites’: Permet a l’alumne/a crear llocs web per a publicar-los de forma interna o externa, de manera que un usuari pot crear un ‘site’ web i compartir-lo amb un grup d’usuaris, o bé publicar-lo perquè la resta d’usuaris (sempre que l’administrador ho permeti) puguin accedir-hi.

La nostra entitat es compromet a utilitzar el servei únicament i exclusivament d’acord amb els propòsits legals i pertinents a les finalitats educatives per a les quals s’ha contractat, i a protegir la privacitat dels usuaris d’acord amb el que disposa la legislació i les regulacions aplicables a Espanya en matèria de protecció de dades – Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD)-, així com el disposat tant en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, i en el que marca la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

De la mateixa manera, l’entitat es compromet a mantenir la confidencialitat de tots els usuaris i resten de manera totalment prohibides les següents pràctiques:

Extraure dades de qualsevol propietat web per obtenir direccions del correu electrònic de tercers.

Transferir contingut que pugui resultar perjudicial o danyós per als alumnes.

Suplantar la identitat de qualsevol usuari mitjançant la seva direcció de correu electrònic o altre sistema anàleg, o utilitzar el nom o la font de qualsevol missatge sense que li pertanyi.

Transferir de forma il·legal la propietat intel·lectual (en cas d’existir i estar patentada) d’un altre, sense el permís del propietari.

Interferir en l’ús que fan del servei els usuaris.

Enviar missatges no autoritzats a alumnes que no han consentit prendre part en l’ús del servei.

D’acord amb tot l’exposat anteriorment l’entitat SOL·LICITA la seva AUTORITZACIÓ per al tractament de les dades del menor, així com de la seva imatge i/o la seva veu amb la finalitat de gravar vídeos i àudios amb un ús única i exclusivament acadèmic en l’entorn de l’aplicatiu ‘Google Apps’, els quals es podran difondre mitjançant els serveis anteriorment exposats així com Blogger i canals de vídeo.

Tenint en compte el mencionat anteriorment i d’acord amb el que es proposa, el sotasignant es dóna per informat i CONSENTEIX EXPRESSAMENT i AUTORITZA  INSTITUCIÓ FAMILIAR D’ EDUCACIÓ, a la captació i al tractament de les dades personals i l’ús de la imatge i la veu del menor del qual ostenta la representació legal, per a les finalitats esmentades i legítimes conforme a l’objectiu educatiu de l’entitat. 


Apreciado/da padre/madre,

Institución Familiar de Educación os recuerda que se utiliza en todos nuestros centros la aplicación “Google Apps For Education (Edició Educació)”. Esta aplicación informática pretende, a través de todo un conjunto gratuito de herramientas personalizables, y sin publicidad, que tanto profesoras como alumnas  o incluso el personal administrativo trabaje conjuntamente para poder mejorar el proceso de aprendizaje de vuestras hijas.

La aplicación “Google Apps For Education” presenta un conjunto de servicios que muy pronto estarán a vuestra disposición y que a continuación os detallamos:

Gmail”: Es un servicio de mensajería electrónica basado en web que permite ejecutar su sistema de correo mediante los sistemas de Google. Permite acceder al buzón de entrada de un usuario final (la alumna) a través de un navegador web compatible, y también leer, redactar, responder y reenviar mensajes, así como administrarlos mediante etiquetas.

“Google Calendar” : Es un servicio basado en web para administrar calendarios personales. Proporciona una interficie para que las alumnas vean sus calendarios, planifiquen reuniones con otros usuarios (alumnas, profesoras, personal administrativo…) vean la información de disponibilidad de otras alumnas, profesoras…,  y reserven salas u otros recursos.

“Google Drive”  Proporciona herramientas basadas en web para la creación de documentos, hojas de cálculo y presentaciones, además de dar la posibilidad de colaborar entre ellas. Las alumnas pueden crear estos documentos a través de un navegador web o  subirlos desde otros sistemas compatibles. También pueden compartirlos con otras alumnas y profesoras con el fin de trabajar  o modificarlos de forma conjunta.

“Google Sites”  Permite a la alumna crear sitios web para publicarlos de forma interna o externa, de manera que un usuario puede crear un “site” web y compartirlo con un grupo de usuarios, o bien publicarlo para que el resto pueda acceder siempre que el administrador lo permita.

Nuestra entidad se compromete a utilizar el servicio única y exclusivamente de acuerdo con los propósitos legales y pertinentes a las finalidades educativas para las que se ha contratado, y a proteger la privacidad de los usuarios de acuerdo con lo que disponen la legislación y las regulaciones aplicables a España en materia de protección de datos – Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo dela Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD) – así como lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Constitución Española, y en lo que marca la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.

De la misma forma, la entidad se compromete a mantener la confidencialidad de todos los usuarios. Quedan totalmente prohibidas las siguientes prácticas:

Extraer datos de cualquier propiedad web para obtener direcciones de correo electrónico de terceros.

Transferir contenido que pueda resultar perjudicial o dañino a las alumnas.

Suplantar la identidad de cualquier usuario mediante su dirección de correo electrónico u otro sistema análogo, o utilizar el nombre o la fuente de cualquier mensaje sin que le pertenezca.

Transferir de forma ilegal la propiedad intelectual (en caso de existir y estar patentada) de otro sin el permiso del propietario.

Interferir en el uso que hacen del servicio los usuarios.

Enviar mensajes no autorizados a alumnas que no han en consentido formar parte en el uso del servidor.

De acuerdo con todo lo impuesto anteriormente la entidad SOLICITA su AUTORIZACIÓN para el tratamiento de los datos de la menor, así como de su imagen y/o su voz con el fin de gravar videos y audios con un uso única y exclusivamente académico en el entorno del aplicativo “Google Apps”, los cuales se podrán difundir mediante los servicios anteriormente expuestos así como Blogger y canales de vídeo.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y de acuerdo con lo que se propone, el abajo firmante queda informado y CONSIENTE EXPRESAMENTE y AUTORIZA a INSTITUCIÓN FAMILIAR DE EDUCACIÓN a la captación y al tratamiento de los datos personales y al uso de la imagen y la voz del menor del que ostenta la representación legal, para los fines mencionados y legítimos conforme al objetivo educativo de la entidad.


|