usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

L’etapa de zero a 6 anys és una etapa intrínsicament musical. Els nens neixen amb una predisposició cap a la música."

Projecte musical
educació infantil
03.03.2014
Projecte musical

L’entenen i la reben com un element lúdic que els aporta benestar i a l’hora constitueix una base fonamental en el seu desenvolupament físic, mental i emocional.

El projecte de l’audició on line de música clàssica que estem treballant al Col·legi Arabell a l’etapa de llar i d’educació infantil, és una activitat diària d’un màxim de dos a tres minuts que s’escolta al col·legi per megafonia o a la classe. La mateixa audició es pot descarregar i/o escoltar a casa on line mitjançant la pàgina web del nostre col·legi. Té uns beneficis i una riquesa en l’educació integral del nen que, juntament,compartirà amb els companys i la família.

L’activitat de l’audició musical pretén crear una forma activa que faciliti la comprensió de la música i faci sorgir capacitats de relació, interpretació, distinció,comparació i construcció, que influeixin en diferents àmbits del desenvolupament personal.

Objectius

L’audició d’obres musicals és un element important enl’educació musical dels nens en l’etapa de l’educacióinfantil i llar d’infants.

El treballar l’audició de música ens permet ficar al nen i a la família en contacte, amb una gran diversitat d’estils, formes i obres, i despertar vivències i sensacions particulars. I el més important:compartir un llenguatge universal que és la música, al col·legi i a casa amb la família. La música és un art en el temps, com la literatura o el cinema, i que, per tant, per a poder-la copsar, caldrà relacionar les parts amb el tot, aprenent a:

- Recordar el que ja hem escoltat.

- Gaudir amb tots els recursos de la nostra sensibilitat, del que sentim en aquell precís moment.

- Generar expectatives de futur.

L’educador que desitja que l’audició ocupi un lloc important en el seu fer diari, té dos grans mons: per uncostat la música, una creació humana sorgida en diferents indrets i èpoques, inspirada en situacions vàries, interpretada per instruments i veus diverses. Per l’altre costat, els nens de zero a sis anys,dotats d’un ampli ventall de capacitats a través de les quals poden, no solsament gaudir de la riquesa musical, si no entendre-la progressivament.

Les audicions

- Ens ajuden a treballar la memòria, la concentració,l’atenció, la capacitat de reconèixer els instruments.

- Desenvolupen el sentit auditiu.

- Faciliten l’aprenentatge d’altres idiomes.

- Afavoreixen la capacitat d’escolta i la discriminacióauditiva.

- Cultiven la sensibilitat estètica del nen i el gust per la música.

- Afavoreixen la creativitat i la imaginació.

- Creen un clima adient per a la interpretació musical i l’expressió corporal.

Una educació integral de l’escolta comporta sempre ficar el nen en contacte amb l’obra musical en tota laseva globalitat, el que contribueix a enriquir la seva formació en tots els nivells: emocional, afectiu,psíquic, físic, intel·lectual, etc,...

Programació

Les audicions musicals del projecte són diàries i estan dirigides als nens zero a cinc anys, de periodicitat quinzenal, d’una durada màxima de dos minuts. Aquestes audicions estan diferenciades per èpoquesclàssiques des del barroc fins a la música contemporània, amb més quantitat de les èpoques del barroc i classicisme, al ser molt estructurada i organitzada.

S’han seleccionat de forma acurada,depenent de les edats dels nens.A les tutores de cada nivell educatiu se’ls entrega una fitxa tècnica de cada audició musical on es descriu l’època, el compositor, el títol de l’audició, la seva durada i si es disposa de la il·lustració o bit de l’autor.També inclou una breu descripció biogràfica de l’autor (trets més rellevants de la seva vida) i de la seva obramusical.

La programació quinzenal de les audicions està penjada on line a la pàgina web del col·legi Arabell,on els pares es poden descarregar la música i la fitxa tècnica de les corresponents audicions.

Requisits per l'audició musical

Les obres que presentem, han de tenir un cert interès pel nen, han de crear un ambient sonor preferent que reclami la seva atenció i provoquin una resposta. L’audició escollida ha d’implicar la sensibilitat, la intel·ligència i la motricitat del nen, primer per la diversitat de sensacions espontànies que experimentarà, i segon per que constitueix una successió d’estímuls, a través dels quals, l’oïda del nen,avança la capacitat de distingir i d’identificar sonoritatsdiverses.

Podem plantejar l’audició des de diferents punts quel’educador ha tenir en consideració:

- Implicar sensorialment a tots els nens i nenes en les activitats de l’audició.

- Conduir les activitats que permetin un descobriment progressiu dels elements musicals que conformen les obres.

- Fer gaudir i estimar la música escoltada,desenvolupant la creativitat i la sensibilitat. La música ha de captivar al nen. L’educador ha de facilitar l’ambient i l’organització que ho faci possible.

Recursos

Llenguatge verbal

En les audicions musicals, les intervencions dels educadors adquiriran diversos formes segons elmoment. Abans de començar una audició, s’explicarà als nens elque es farà i es presentarà l’audició, fent èmfasi en el benestar que proporcionarà. Anomenarem el títol de l’obra a escoltar, l’autor,l’època, i algun tret característic a ressaltar. També ensenyarem la foto del compositor. Depenent del nivelldels alumnes d’educació infantil, aprofundirem una mica més en les característiques de l’època i la biografia de l’autor.

Tipus d’audició

Potser una audició descriptiva, una audició que ens convidi a ballar. Pot ser una audició en la que participarem rítmicament amb el nostre cos en diferents moments. Una audició en la que ens podem inventar i crear un conte, o una audició que ens agradi molt i ens doni pau i tranquil·litat.

Al llarg de l’audició, podem comentar o suggerir algun tret característic de la melodia, del ritme, de l’harmonia, dels instruments,

de la veu ... A l’acabar l’audició, podem expressar tots els aspectespositius referits al moment de l’audició com, exterioritzant  verbalment les sensacions dels nens en l’audició.

Llenguatge corporal amb l’audició musical

En el nostre projecte d’audició de música clàssica, és important el moviment per dues raons:

- Perquè constitueix una forma d’exterioritzar les possibilitats expressives de la música.

- Perquè és una forma de visualitzar els elements musicals: frases, estructures, dinàmiques, ...

És fonamental que els nens sentin la presència física del’adult com a forma de compartir l’audició, ja quel’expressió corporal és el medi de comunicació bàsic. Els nens poden estar de peu, asseguts, en rotllana, agrupats de dos en dos o de quatre en quatre, ... i compartiran l’audició en diferents accions com donar-se les mans, mirar-se, picar de mans, utilitzar instruments de percussió, ballar conjuntament, o senzillament escoltant i gaudint de l’audició.

L’expressió corporal fa evident alguns dels elements musicals

-Aixecar la mà en un moment donat en laintervenció puntual d’un instrument

- Realitzar dos elements iguals per expressar larepetició d’una frase musical.

- Fer un gest cada vegada més ampli que pot marcarun augment d’intensitat.

- Portar la pulsació d’una obra, el tempo, ....

Llenguatge plàstic

Alguna vegada, els elements plàstics, les grafies o les imatges, també poden contribuir a fer una bona escolta de la música.

Amb l’audició de música clàssica ja escoltada es pot realitzar un musicograma o un dibuix lliure on el nen expressi la seva creativitat.Investigacions de Gordon Shaw, neurobiòleg de la Universitat de Califòrnia (EE.UU), afirma A l’escoltar música clàssica, els nens s’estimulen, exerciten neurones corticals i enforteixen els circuits emprats per les matemàtiques. La música estimula els patrons cerebrals inherents i reforça les tasques de raonament complexa.

La investigació de Tafuri i altres estudis ens dona lapossibilitat d’entendre que les capacitats musicals nosón exclusives d’uns quants nens, sinó que formen partde tots els éssers humans.Tot i que naixem amb capacitats per entendre i expressar-nos de manera musical, perquè aquesta capacitat maduri, és necessari una interacció positiva i estimulant amb l’ambient, amb l’educació. És necessari que rebin els estímuls oportuns com l’audició.

Edgar Willems ens afirma tres tipus d’ensenyança auditiva:

- La receptivitat sensorial auditiva (sensació,memòria, fisiològica i mnemo)

- La sensibilitat afectiva auditiva (necessitat, emoció,imaginació i memòria anímica)

- La percepció mental auditiva (comparació, memòriaintel·lectual, consciència sonora i imaginacióconstructiva)

Deixem voluntàriament de costat el quart aspecte que és la “intuïció auditiva”, considerada com facultat que reuneix una síntesis viva i conscient.

Conclusions

Hi ha un llenguatge comú entre el col·legi i la família que és la música, on els pares poden gaudir, compartir i experimentar, juntament amb els seus fills, les audicions treballades al col·legi. És un projecte molt enriquidor, ja que les famílies aporten diferents vivències i experiències del mónmusical que els seus fills comparteixen al col·legi i acasa.La música és una bona eina que fa augmentar el nivellde concentració. Estimula la expressió corporal amb gestos i diferents ritmes que el nen va incorporant amb nous moviments, afavorint d’aquesta manera, una coordinació corporal, en resum, totes les qualitats de la música.

És important escoltar un registre de sons greus i aguts el més ampli possible. Cada instrument i composició musical té un registre de sons. Cada idioma, a la vegada empra un registre diferent: quant més riques, melòdiques i variades les audicions musicals, més afavoreixenl’aprenentatge de diferents idiomes. Les audicions són beneficioses pels estudis dels idiomes, al treballar diferents timbres i alçades sonores.La música no té edat ni gènere: la música educa.


Maylos Pons Roselló

Professora de Música a la llar i l’educació infantil d'Arabell

Doctoranda per l’UB

Professora Superior de Músicagaleria de fotos
  • Projecte musical
|