Tenim 6 dies per recollir la màxima quantitat de material per fer-la arribar als refugiats que han fugit de la guerra i reclamen asil a Europa. Podeu deixar les vostres aportacions en una carpa que trobareu a l’entrada de l’escola.

Des de l’escola volem demanar la vostra col·laboració amb la campanya “Catalunya amb els refugiats”. Aquesta ini­cia­tiva ha sor­git d’un grup d’unes 10 enti­tats, socials, cul­tur­als d’ONG’s prin­ci­pal­ment de Barcelona i els municipis del voltant que pre­ocu­pats per la situació dels refu­giats han optat per mobilitzar-​se i portar-​los ajut directe.

Està arrib­ant el fred a Sèr­bia, Croà­cia i Eslovè­nia i pel que sabem s’hi estan aca­bant les mantes i roba d’abric per aju­dar els refu­giats. Es cal­cula que a la nit s’arriben a tem­per­a­tures de 4 graus i les prop­eres set­manes podrien baixar dels 0 graus. Ja sabem que les insti­tu­cions cata­lanes estan preparant l’acollida als refu­giats que, tard o d’hora, vin­dran a Catalunya. Però, de moment, la gran massa de per­sones que han fugit de la guerra i recla­men asil són a l’Europa cen­tral, a l’anomenada rura dels Bal­cans, molts cam­i­nant encara i inten­tant creuar fron­tera rere frontera.

Mate­r­ial necessari:
mantes
sacs de dormir
ten­des de campanya
anoracs o jaque­tes d’abric (infants i adults)
botes (infants i adults)
altra roba d’abric (infants i adults)

Mil­lor si tot aquest mate­r­ial pot ser nou o, com a mínim, semi­nou, net i en bones condicions.

No tenim gaire temps, les alumnes de 1r de Batxillerat seran les encarregades de recollir totes les vostres aportacions al llarg d’aquesta setmana i l’AMPA s’encarregarà de fer-la arribar al punt de recollida el proper divendres 6 de novembre.

Aquesta iniciativa marcarà l’inici d’un nou projecte solidari d’apadrinament d’un camp de refugiats, la majoria cristians,  situat al Kurdistán Iraquí.

Més informació: Aquí

Fer una donació